Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Executiekosten deurwaarder

Incassokosten en executiekosten zijn de kosten voor de werkzaamheden van eenincassobureau, advocaat of deurwaarder die nodig zijn om een schuldenaar tot betaling te bewegen.

Deze kosten kunnen door de schuldeiser zelf, het incassobureau, de deurwaarder of de advocaat bij de debiteur in rekening worden gebracht.

Incassokosten
In tegenstelling tot executiekosten zijn incassokosten vaak een vast bedrag of een bepaald percentage van de vordering.

"De incassokosten zijn doorgaans voor rekening van de schuldenaar.”

Deze kosten komen bijna altijd voor rekening van de schuldenaar. Door toedoen van de schuldenaar moet een schuldeiser kosten maken om een vordering te incasseren. Daarom moet een schuldenaar de schuldeiser ook deze kosten vergoeden. Dit heeft niet alleen een wettelijke basis, maar is doorgaans ook opgenomen in de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

De hoogte van de incassokosten liggen (nog) niet wettelijk vast, maar de richtlijn is een percentage van 15% van de hoofdsom. Dit percentage neemt af al naar gelang de hoogte van de vordering. De kosten worden alleen berekend over het daadwerkelijke incassoresultaat.

Voor de hoogte van de executiekosten kan van tevoren geen schatting gemaakt worden, omdat deze afhankelijk zijn van de door de deurwaarder daadwerkelijk uitgevoerd werkzaamheden.

Proceskosten
Indien een debiteur in rechte wordt aangesproken op betaling van een openstaande vordering, worden er proceskosten gemaakt.

Deze bestaan ondermeer uit de kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding, het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht en een vergoeding voor de bijstand van de incassogemachtigde.

Als de rechter de vordering toewijst, dan wordt de debiteur in beginsel ook veroordeeld om de door de schuldeiser gemaakte proceskosten te vergoeden.

Executiekosten
Naast incassokosten kan een schuldenaar ook op betaling worden aangesproken van proceskosten en van deurwaarderskosten. Dit laatste zijn de kosten die een deurwaarder moet maken om een vonnis op een debiteur ten uitvoer te leggen: om het vonnis te executeren.

Executiekosten kunnen per vordering behoorlijk variëren en is afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden die een debiteur biedt.

Een deurwaarder brengt executiekosten in rekening voor het verrichten van ambtsbehandelingen. Dit zijn de werkzaamheden van een deurwaarder die alleen zij volgens de wet mogen uitvoeren, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, het overhandigen van een vonnis, het leggen van beslag en het ontruimen van panden en dergelijke.

Samenstelling executiekosten
Een deurwaarder kan diverse soorten kosten in rekening brengen.

Proceskosten zijn ondermeer de kosten voor de dagvaarding en het griffierecht.

Executiekosten zijn de kosten die de deurwaarder in rekening brengt tijdens het uitvoeren van het vonnis, zoals beslaglegging.

Nakosten zijn kosten die vooraf gaan aan de executiekosten, zoals de kosten voor het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser, het aanspreken van een debiteur op betalen en het bespreken van de wijze van het executietraject.

De ambtelijke kosten van een deurwaarder, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, liggen vast.

Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden en executiekosten, zoals het innen van vorderingen, het treffen van betalingsregelingen en dergelijke, stelt een deurwaarder zelf de tarieven vast.

Kosten bij Te Biesebeek Incasso
Te Biesebeek Incasso brengt, naast de buitenrechtelijke incassokosten en eventuele proceskosten, geen andere kosten in rekening.

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten voor het inschakelen van een incassobureau. U mag als schuldeiser deze kosten aan de schuldenaar doorberekenen, óók wanneer dit niet in de algemene voorwaarden is beschreven.

"Wij proberen kosten te verhalen op de debiteur.”

Sommige incassobureaus rekenen naast de buitenrechtelijke incassokosten ook administratiekosten, informatiekosten, bureaukosten, dossierkosten, afhandelingskosten, incassoprovisie enzovoort. Bij Te Biesebeek Incasso is dit niet het geval. Wel kan het zo zijn dat executiekosten worden doorberekend in het geval dat een deurwaarder wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van een vonnis.

Te Biesebeek Incasso spant zich te allen tijde tot het uiterste in om de buitengerechtelijke kosten, de proceskosten en de eventuele executiekosten te verhalen op de debiteur.

Voor een snelle en professionele aanpak op basis van "no cure, no pay”, bent u bij Te Biesebeek Incasso aan het juiste adres.

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart