Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Gerechtelijke incasso

Heeft uw debiteur na een traject van minnelijke incasso nog steeds niet betaald? Dan kan een gerechtelijke incasso procedure nodig zijn om uw debiteur over te halen tot betaling.

De gerechtelijke incasso procedure begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. In deze dagvaarding wordt uw wanbetaler opgeroepen om binnen korte tijd voor de rechter te verschijnen. Vaak is deze oproep dwingend genoeg voor de wanbetaler om alsnog over te gaan tot betaling.

Soms blijft betaling uit en gaat de dagvaarding naar de rechtbank, waarbij deze op de rol wordt ingeschreven.

"Blijft de betaling uit? Dan gaat de dagvaarding naar de rechtbank”

Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan volgt executie van het vonnis. Dit kan leiden tot het leggen van beslag op bezittingen van de debiteur, zoals op banktegoeden, onroerende zaken en andere goederen van de debiteur. In het geval dat de rechter een huurovereenkomst wegens huurachterstand heeft ontbonden, volgt ook ontruiming van het gehuurde.

Aanvragen van faillissement
Soms is het zinvol om een debiteur niet te dagvaarden, maar om het faillissement van de debiteur bij de rechtbank aan te vragen.

Een faillissementsaanvraag geeft binnen een heel kort tijdsbestek (doorgaans binnen vier weken) inzicht in de vraagstelling of debiteur nog wel in staat is om een vordering te betalen.

Indien een debiteur een faillissement wenst te voorkomen, dan zal een debiteur vaak alsnog tijdig voor betaling van de vordering laten zorg dragen.

De rol van Te Biesebeek Incasso

Gerechtelijke incasso kan soms een lang en gecompliceerd proces zijn.
Te Biesebeek Incasso neemt u graag de zorg voor het ondernemen van juridische stappen uit handen, zoals het verzorgen van processtukken, dagvaardingen, conclusies en akten.

Waar nodig zorgen onze juridische specialisten voor een sterk antwoord op het mogelijke verweer van de debiteur. Te Biesebeek Incasso is door haar jarenlange ervaring en haar expertise in staat om snel en effectief door ‘smoesjes’ van een wanbetaler heen te prikken en deze alsnog tot een betaling te dwingen. Debiteuren worden correct en met respect benaderd, maar wel dwingend daar waar dat nodig is.

Daarnaast wonen wij uiteraard voor en namens u zittingen bij de Rechtbank bij.

Tijdens het gerechtelijke incassoproces houden wij u nauwgezet op de hoogte van alle vorderingen en het verloop van de procedure.

Waar u op kunt rekenen tijdens het gerechtelijke incasso traject:

  • Een afgewogen advies over de verhouding tussen kosten, baten, procesrisico en verhaalsrisico;
  • Opstellen en uitbrengen van een dagvaarding;
  • Begeleiding tijdens het gerechtelijke incasso proces;
  • Het opstellen van processtukken;
  • Waarnemen van comparities en andere zittingen;
  • Treffen van betalingsregelingen en het laten uitvoeren van executiemaatregelen.

Duur van gerechtelijke incasso
Wanneer er door de debiteur geen verweer wordt gevoerd, dan wordt de debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Doorgaans zal de rechter dan een vonnis uitspreken in de twee weken nadat de dagvaarding bij de rechtbank is ingeschreven.

"Indien de debiteur verweer voert, duurt een proces langer”

Indien de debiteur verweer voert, duurt een proces langer. Voor het voeren van verweer, en voor de mogelijkheid om daarop te reageren, wordt een procedure doorgaans aangehouden met telkens een termijn van vier of van zes weken.

Nadat een debiteur verweer heeft gevoerd, gelast de rechter vaak een comparitie. Dit is een mondelinge behandeling bij de rechtbank. De comparitie heeft tot doel om de rechter met name door partijen te laten voorlichten over de feitelijke achtergrond en om te onderzoeken of partijen het alsnog met elkaar eens kunnen worden. Een eventuele regeling welke tijdens de comparitie tot stand komt, wordt vastgelegd in een procesverbaal. Daarmee is de procedure dan beëindigd.

Indien partijen tijdens een mondelinge behandeling niet tot een regeling komen, dan zal de procedure doorgaans worden aangehouden teneinde de rechter in de gelegenheid te stellen om vonnis te wijzen; om uitspraak te doen. In ingewikkelde kwesties kan aan partijen de gelegenheid worden gegeven om hun standpunten nog eens een keer schriftelijk uit een te zetten.

Als de rechter vonnis wijst dan hoeft dat nog geen eindvonnis te zijn. Dit kan ook een tussenvonnis zijn. Een vonnis waarbij een bewijsopdracht wordt verstrekt of waarbij een deskundigenonderzoek wordt gelast.

De gehele gerechtelijke incasso procedure kan in tijd variëren van een aantal weken tot een jaar en soms tot nog langer.

Kosten van gerechtelijke incasso
Tijdens minnelijke of gerechtelijke incasso proberen wij de gemaakte kosten altijd volledig te verhalen op de debiteur.

Daarnaast geven wij u inzicht in de verhouding tussen de kosten en baten van het gerechtelijke incasso proces. Wij proberen telkens met de minste kosten het maximale resultaat te boeken. Indien op voorhand voorzienbaar is dat de baten bij de kosten zullen achterblijven, adviseren wij u om de vordering af te boeken als oninbaar.

De executie van het vonnis mag alleen door deurwaardersworden uitgevoerd. Elders op onze website leest u meer over de executiekosten van de deurwaarder.

Lage bedragen
Vaak wordt de gerechtelijk incasso van vorderingen van kleine bedragen achterwege gelaten omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Wij geven u daarom van te voren duidelijk inzicht in de kosten, de baten, de kansen en de risico’s en adviseren u of gerechtelijke incasso wel of niet financieel aantrekkelijk is.

Minnelijke fase
Onze ervaring is dat het aangaan van een dialoog met uw debiteur altijd een positievere uitwerking heeft op uw klantrelatie dan de inzet van dwangmaatregelen.

Daarom proberen wij uw debiteur altijd eerst te laten betalen via minnelijke wegen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit is beter voor uw relatie met de betreffende klant én voor uw portemonnee.

Wij maken zonodig betalingsafspraken met uw debiteuren. Wij confronteren uw debiteuren met deze afspraken indien deze niet worden nagekomen.

Wij zijn in staat om de verantwoordelijkheid van het onbetaald blijven van de vordering bij uw debiteur neer te leggen, zodat een debiteur het u niet kwalijk neemt dat u de vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. Dit leidt niet alleen tot een betaling maar ook tot begrip bij uw debiteur.

Te Biesebeek Incasso: voor een snelle en professionele aanpak met minimale kosten en maximale opbrengsten!

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart