Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Forum onderwerpen over algemeen

Application has been blocked from accessing Graphics hardware.09-05-2018 09:08 (reacties: 0)

Hi,

A few days I started to get this error. I have reinstalled windows, uninstalled and reinstalled drivers with DDU, reverted to older drivers, conducted memory tests, tried disabling background processes and apps, and dusted out my case/ensured everything is plugged in correctly, etc. I have been monitoring my hardware and my gpu is not getting hot, nor am I OC it in any way.I am really hoping my gpu is not !@#$ting out on me but I could use some help?


Please help.

I didn't find the right solution from the Internet.

References:-
https://us.battle.net/forums/en/wow/topic/20763856264
Infographic animation company

Thanks
Bekijk het onderwerp.

Application has been blocked from accessing Graphics hardware.09-05-2018 09:08 (reacties: 0)

Hi,

A few days I started to get this error. I have reinstalled windows, uninstalled and reinstalled drivers with DDU, reverted to older drivers, conducted memory tests, tried disabling background processes and apps, and dusted out my case/ensured everything is plugged in correctly, etc. I have been monitoring my hardware and my gpu is not getting hot, nor am I OC it in any way.I am really hoping my gpu is not !@#$ting out on me but I could use some help?


Please help.

I didn't find the right solution from the Internet.

References:-
https://us.battle.net/forums/en/wow/topic/20763856264
[url=https://jobs.vidzzy.com/hire-infographic-design-animation-company/]Infographic animation company[/url]

Thanks
Bekijk het onderwerp.

Klopt deze paspoortsignalering onder artikel 24b van paspoortwet en bijhorende circulaire omtrent meevoudige vermissingen? 14-01-2018 17:25 (reacties: 0)


Klopt deze paspoortsignalering onder artikel 24b van paspoortwet en bijhorende circulaire omtrent meevoudige vermissingen?Ik, sinds ik kind ben, een lgbti+ persoon die ook steeds bevestigd met activiteit zo te zijn, en niet anders, werd in januari 2015 opgenomen in het register paspoort signaleringen, wegens een meervoudige vermissingen daarbij ging het om de volgende vermissingen volgens de rijksdienst identiteitsgegevens.

Onder elke onderstelling van de rvig zal ik tonen wat niet waar is, en welke bewijzen ik heb, en welke vragen ik daarover heb.

Ik wil dit zo snel mogelijk tegen gaan. Hier gaat het in totaal (3) documenten waarbij ik bij ieder document als op volgorde van vermissing (1) tot (3) eventueel het juridische probleem, feiten en bewijsstukken noem en de vragen die ik heb of oplossing die ik zoek. Daarbij zijn dus (DRIE) problemen aan de orde, die ik aanduid als (probleem 1), en (probleem 2) en probleem (3) . (Probleem 2) speelt zich meerdere malen af bij iedere document, en dat leg ik uit.De wet waarop dit gebaseerd is is artikel 24 b van de paspoort wet.

Daarbij hoort ministeriele regeling ook wel de circulaire genoemd. De circulaire is geen wet. In die circulaire staat het volgende criteria genoemd als reden voor signalering:

2. Wanneer gaat u over tot signalering?Opname in het RPS op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet is alleen mogelijk als er sprake is van een gegrond vermoeden dat:handelingen zijn verricht of zullen worden verricht die het vertrouwen in reisdocumenten schaden of zullen schaden of;opzettelijk een ander in de gelegenheid is gesteld of zal worden gesteld om met of met betrekking tot reisdocumenten dergelijke handelingen te verrichten.Hierna zal kortheidshalve steeds worden gesproken over een gegrond vermoeden van misbruik van of met reisdocumenten.Hieronder volgen een aantal gedragingen, die op zichzelf of in combinatie met elkaar, kunnen leiden tot een gegrond vermoeden van misbruik van of met reisdocumenten. Deze opsomming is in lijn met de jurisprudentie van de bestuursrechter, in het bijzonder met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juni 2007 (zaaknummer 200606713/1). De opsomming moet echter gezien worden als een hulpmiddel en is nadrukkelijk niet uitputtend te noemen. In de praktijk kunnen zich nog andere situaties voordoen, die op een gegrond vermoeden van misbruik met of met betrekking tot reisdocumenten kunnen duiden.

A. Meervoudige vermissing van reisdocumentenBij aanvraag van een reisdocument controleert u altijd of de aanvrager al eerder n of meerdere reisdocumenten als vermist heeft opgegeven. U gaat dit na in de basisregistratie personen (hierna: BRP).U signaleert in de volgende gevallen:1. De aanvrager heeft 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, zonder dat daarvoor een plausibele reden is gegeven.2. De aanvrager heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar spreekt zichzelf tegen bij doorvragen op de door hem afgelegde verklaringen van vermissing bij uitgevende instanties of in de processen-verbaal van vermissing, opgemaakt door de politie.23. De aanvrager heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, maar in combinatie met n of meer andere handelingen, hierna vermeld onder B, C en D, ontstaat toch een gegrond vermoeden van misbruik.4. De aanvrager heeft weliswaar steeds plausibele redenen opgegeven als beroving of diefstal de omstandigheden waaronder de beroving of diefstal hebben plaatsgevonden bepalen of er sprake is van een plausibele reden , maar het aantal vermissingen is zodanig hoog dat toch twijfel gaat rijzen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door de houder valse vermissingen zijn opgegeven. U wordt geadviseerd in dergelijke gevallen contact op te nemen met de politie.Hier is hoe dit is toegepast op mezelf, en de redenen en opnoeming van bewijzen dat de toepassing niet juist is, en dat ik dus nog niet in aanmerking kom voor die signalering, en dat de zaak zo complex is waarbij meerdere malen zaken worden genegeerd, en opzet wordt gebruikt om meervoudige complexe redenen te gebruiken om wel tot signalering over te gaan.

(1) Vermissing van identiteitsbewijs zonder plausibele reden, gemeld op 6 december, 2015 bij de marechaussee reden van vermissing (zoek geraakt tijdens avondje stappen), waarbij in de tweede verklaring van vermissing van 18 december, 2015 bij de ambassade ik verklaar dat die niet zoek is geraakt maar gestolen is door een taxichauffeur in de v.s

Dit feit is niet zo: Hierbij geld het volgende: Ik heb de identiteitskaart tijdens het schooljaar 2013/2014 kwijtgeraakt in Amerika. Die kaart was gestolen door een taxichauffeur die boos was omdat ik verzocht eerst naar een cashmachine te rijden. Hij viel me aan trok me tas los met geweld, waarin mijn portemonnee en identiteits-bewijs was. Ik heb daarvan ergens nog een melding, moet het zoeken, maar heb ik wel denk ik.Ik moest bij de marechaussee op 6 december, er zijn, omdat ik toen op 5 december, mijn laatste paspoort nummer (3) afgegeven op 5 december, 2015 uit (3) totale reisdocumenten was zakgerold op de dag het was uitgegeven. (heb even de precieze datums niet bij de hand.). Tijdens deze afspraak, heeft de agent van de marechaussee een fout gemaakt: Hij zei tegen mij dat die het reeds uitgegeven paspoort niet kon vinden in het register, en maar wel de twee voorafgaande vermiste reisdocumenten, namelijk identiteitsbewijs (1), en paspoort (2). Daarbij heeft de agent voorgesteld om alsnog een nieuwe melding van vermissing voor paspoort (2), en identiteitskaart (1), als vermist te melden, zodat ze kunnen worden aangemerkt in het systeem als vermiste documenten. Dus hoewel ik al van paspoort (2) , en identiteitskaart (1) een melding in het buitenland, zowel verklaring bij gemeente had getekend waarin ze nog niet opgenomen in het register volgens de marechaussee als vermist, en dat is een technische fout, en niet de mijne. Van paspoort (3) dat is gestolen door middels van zakkenrollerij kon hij geen proces-verbaal maken omdat het document afgegeven 1 dag van te voren nog niet voorkwam in het gba. Dit is allemaal niet mijn fout, maar technische redenen, en over deze feiten heb ik dus bewijs.Daarmee werd mij dus verzocht om een nieuwe verklaring bij de marechaussee af te geven.

Ik verklaarde dat identiteitskaart (1) door de taxichauffeur in Amerika was gestolen tijdens een avondje stappen, en dat paspoort (2) in het buitenland in november 2015 was vermist in de avondtijd tijdens de procedure waarbij ik vaak naar de burgerlijke stand in het buitenland reed om verschillende papieren te regelen voor omwisseling van me rijbewijs . De agent noteerde gewoon als snelle samenvatting dat beide documenten zoek zijn geraakt tijdens een avondje stappen, zonder meer. Toen werd ik verzocht te tekenen. Toen ik werd verzocht te tekenen, heb ik duidelijk aan de marechaussee uitgelegd, dat die is vergeten uit te leggen dat ze niet gelijktijdig vermist zijn, en dat de identiteitskaart wel is gestolen en niet zomaar is zoek geraakt en dat ik weet die de dader was en met geweld was aangevallen.Hierop zei de marechaussee agent het volgende: U kunt gewoon gerust tekenen, dat maakt helemaal niet, we zijn slechts bezig deze in ons gegevens te noteren als vermiste documenten die niet meer in u bezit zijn, wat u zegt over waar en wanneer maakt nu allemaal niet uit. Als burger volgde ik de aanwijzing van de agent en tekende ik met respect, van geen kwaad bewust zoals die aangaf.Daarna heb ik gelijk een klacht ingediend bij de marechaussee tegenover de medewerker die onzorgvuldig het niet belangrijk vond om het te noteren zoals ik verklaar en vond dat ik gewoon mocht tekenen. Die klacht werd ongegrond verklaart omdat ik toen luisterde en tekende. Op het verzoek om het proces-verbaal aan te passen werd niet gereageerd, wat althans lees ik op internet gewoon mag, zolang er geen sterk bewijs is dat een verklaring vals is, en men kan uitleggen waarom en waarover een aanpassing nodig is. Tenminste in Nederland mag dat, in het buitenland zien. We kennen allemaal het verhaal van de aanvullende verklaring van de dochter van Johan Cruyf bijvoorbeeld.Daarna werd ik op 18 december opnieuw verzocht een nieuw verklaring te kenen van vermissing bij de ambassade tijdens mijn laatste paspoortaanvraag van 18 december, 2015. Hierop verklaarde ik alles wat van te voren heeft afgespeeld. Dus het feit dat die is gestolen in de v.s door de taxi dat ik daar weleens een melding had gedaan in Amerika, maar omdat ik buiten de EU woonde het niet nodig was om die in Nederland alsnog als vermist te melden, want als buiten EU wonende kon ik geen idk aanvragen, en dat ik ook er misschien vanuit ga dat die automatisch ook dan via Amerika naar Nederland wordt gemeld, of ze iets als Schengen systeem hebben weet ik dan ook als burger niet zo goed perse. Ik verklaarde ook dat ik ondertussen een klacht aan het indienen ben bij de marechaussee om de proces-verbaal van 8 december aan te passen, en dat ik was verzocht te kenen terwijl ik aangaf dat de verklaring onvolledig is ingevuld door de medewerker. Dus ik heb me op 18 december niet tegengesproken, maar aangeduid dat er iets niet juist is met het proces-verbaal van 6 december, voorafgaande de verklaring, en dat ik ben bezig om dat op te lossen. Dus dat ik bewust was dat iets in die twee verklaringen niet evengelijks is genoteerd, maar dat dat van te voren aangegeven is door me niet mijn schuld is. Dat is iets anders dan mezelf tegenspreken. Ik heb natuurlijk alle bewijzen over het feit dat het proces-verbaal bij de marechaussee daarna nog lang niet was gelopen, en ik inderdaad gelijk aan de rest van de marechaussee toewenden over deze medewerker marechaussee die niet naar me wilde luisteren en verzocht te tekenen, en ook het verzoek deze aan te passen waarop niet werd beantwoord.Hierbij is het volgende probleem tot stand gekomen dat ik aanduid als (PROBLEEM 1)(PROBLEEM 1): De ministerie binnenlandse zaken rijks-dienst identiteitsgegevens heeft op basis daarvan in conform tot de signalerings-protocol van de circulaire, te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.html, mij gesignaleerd omtrent deze vermissing, met als reden dat ik weliswaar misschien minder dan 5 keer een reisdocument heb opgegeven, maar spreekt mezelf tegen op verklaring van ambassade op 18 december ten opzichte van eerder afgelegde verklaringen an 6 december marechaussee.Hierbij is dus het volgende waar ik advies over heb of vragen:

(a) Klopt, het dat ik voor de rechter een zaak heb, omdat er wordt genegeerd het feit dat (1) dus al vooraf de tweede verklaring al een klacht had ingediend bij de marechaussee en heb verzocht om een aanvullende of aangepaste proces-verbaal te laten opmaken, dat werd genegeerd door de marechaussee? (b) klopt het dat de simpele onderstelling dat ik mezelf op beide verklaring heb tegengesproken dan onterecht is vastgesteld, omdat er niet werd gereageerd over mijn verzoek door de marechaussee om dit proces-verbaal voorafgaande de beslissing van rvig om deze aan te passen?

(c) Klopt het dat als ik op de tweede verklaring niet zomaar mezelf tegenspreek maar aangeef dat er omstandigheden afspelen in de eerste verklaring bij de Kmar dat ik dan evenwichtige overwegingen verdiende, in plaats om zomaar te zeggen, nee hoor, wij passen niks aan, u heeft gewoon lekker getekend, en nu spreekt u uzelf tegen.

(d) Klopt dat de redenering van rvig dus dan ongegrond is, en niet kan bewijzen dat de feiten omtrent de kmar wel in achte zijn genomen maar alsnog voor andere redenen de veronderstelling dat ik mezelf tegenspreek blijft ontstaan.

(e) Klopt het dat zon waarneming tijdens het signalering alle relevante omstandigheden in achte moet nemen zoals die waren gepresenteerd? In dit geval dat de Kmar niet zorgvuldig omging met mijn verklaring en dat ik tijdens de tweede verklaring bij ambassade ook aangaf dat ik mezelf niet tegenspreken maar dat de kmar niet luisterde en dat een klacht gaand eis, en dat ze bij de kmar dat zullen moeten aanpassen behalve als ze kunnen bewijzen dat mijn redenen voor aanpassen niet waar zijn?

Klopt het dus dat de rechter deze redenering als reden voor signalering zal opheffen? Hoe groot is de kans als ik alle bewijsstukken nog heb?

(f) Verder, klopt het dat al deze handelingen samen, dus de Kmar, de medewerkers die gewoon zorgen dat beide verklaringen elkaar tegenspreken, terwijl ik goed al sinds 6 december steeds een klacht indien dat de kmar niet luistert en niet aanpast zonder reden, geen antwoord geeft, klopt het dat deze omstandigheden en handleiding erop wijze dat er met opzet is gezorgd dat de feiten onverhuld worden zodat er reden volgens hen kan bestaan voor signalering?

(g) Klopt het dan ook dat omdat ik langdurig in het buitenland woonde, dat ze dachten dat ik geen goed Nederlands kon om dit allemaal te ontdekken en te observeren? We lezen vaak nieuws over overheidsmedewerkers die proces-verbaal en andere documenten soms aanpassen om hen kant van het verhaal te bevestigen, en daar soms ook terecht voor komen en gestraft worden. Is dit misschien zo een geval? Kunnen mijn bewijsstukken over correspondentie met de Kmar, tot aan de tweede verklaring van 18 december voldoende bewijs vormen dat ze met opzet hebben gehandeld?

(h) Ben ik in gevaar omdat ik dergelijke bewijsstukken bezit en begrijp over foute handelingen van overheidsmedewerkers?Hoewel er dus uiteindelijk driedubbele vermissing is vermeld, is dit verhaal van rvig slechts voldoende om volgens de circulaire regeling meervoudige vermissingen en signaleringen zoals voor geschreven in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.html, over het tegenspreken in tweede verklaringen al voldoende reden om mij op te nemen, en dat klopt volgens mij dus niet, zoals ik hierboven goed uitleg over wat de omstandigheden zijn bij de verklaring van de marechaussee. Ik heb ook bewijs dat ik bij de marechaussee zonder dat er mij werd verteld over een tegenstrijdige verklaring ofzo, al gelijktijdig een klacht en aanvullende verhaal had verteld over de taxichauffeur, dus(i) Klopt het dat dan ook dat ik zoiezo wegens mijn gelijktijdige aanvullende uitleg aan marechaussee in de klacht, dat mijn verklaringen niet zomaar kunnen worden aangemerkt als tegenstrijdig, waarbij dit hele verhaal dat ik vertel wordt uitgesloten zonder aanvullende reden? En dus zo geval is van opzet van de medewerkers?Nu naar tweede reisdocument en wat daar de veronderstelling is(2) Paspoort (2) afgegeven in zomer 2015, nadat het voorafgaande paspoort volledig 5 jaar was gebruikt, zonder voorafgaande vermiste paspoorten. tot hier was slechtshet diefstal van de id-kaart in de v.s door een Russische-chauffeur, chauffeur met een Russische/ukranisch soort naam op zijn chauffeur kaart in de taxi, was nooit een andere vermissing geweest.Dit paspoort werd in november 2015 kwijtgeraakt tijdens aan avond waar ik buiten was aan het rijden naar huis en vast zat in de sneeuw, en niet gelijk naar huis kon rijden. Ik was toen bezig in het Amerikaanse rijbewijs om te wisselen. Dat is het proces waarbij ik bezig was. Ik had tijdelijk toestemming gekregen in dat Westers Europese land vlak bij Nederland een studie te volgen via mijn hoofdinstelling die in Noord Amerika was gevestigd en was ook in oktober al aangekomen terug in de EU. Dit proces neemt ongeveer een maand in beslag. Ik moet dan naar verschillende locaties, zoals arts, vertaler, gemeente, dan weer naar legalisatie, ambassades, dan uiteindelijk terug naar de gemeente om een nieuw rijbewijs aan te vragen.Tijdens de procedure waar ik dus mee bezig was, moest ik terug naar Nederland, omdat ik een afspraak had naar lange wachttijd, en ik slechts in Nederland via niet-ingezetenen een spoedaanvraag kon doen waar ik binnen 24 uur een nieuw paspoort kreeg. Ook was ivbm met de asielzoekers die overal op de weg waren in Europa en nieuwe grenscontroles van 2015 een reden om niet op de weg te bevinden zonder mijn Nederlandse identiteitsbewijs.Eenmaal terug in Nederland heb ik 5 December een nieuw paspoort aangevraagd.

Over de idkaart werd nog niks gevraagd.Met het paspoort op zak ging ik trots weg, en op dezelfde avond ongeveer is dit paspoort zakgerold en dus gestolen binnen Nederlands grensgebied. Ik wist gelijk momenten later de dader te zien, en besefte ook wanneer het was gebeurd, maar kon die dader niet terugvinden, en die dader ging er snel vandoor.

Natuurlijk raad je het al. Nadat ik natuurlijk de opzet die na 6 december 2015 heb waargenomen vermoed ik gewoon dat mijn paspoort na terugkomst op eu gebied door enige personeel van de overheid zelf is misschien gestolen, met reden om mij te signaleren op basis van meervoudige vermissing, omdat dit ook de enige wettelijke reden waarvoor ik in aanmerking zou komen en geen andere redenen. Dit is bevestigd omdat ik dus zomer 2015 en 5 december, 2015 een nieuw paspoort kreeg, dat dezelfde dag gelijk werd gestolen. Ik heb zelfs nog mijn middelbare school vakkenlijst van havo 3, dus dat klopt niet dat ik reisodocunten makkelijk kwijtraak. Er is hierbij zeker sprake van opzet.Maar goed, dit onderdeel gaat slechts over paspoort (2) dat paspoort dat dus in zomer 2015 is uitgegeven en november 2015 is vermist tijdens die avond in het sneeuw.Over dit paspoort is geen andere reden gevonden behalve het optellen van dit paspoort als vermist document dat is verloren en dus zonder plausibele reden in conform tot de circulaire meervoudige vermissingen zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.htmlBij dit paspoort (2), is echter (PROBLEEM 2) van toepassing. Zoals ik heb uitgelegd in het begin van mijn verhaal is (PROBLEEM 2) (bij elk document doen afspelen.

Dit probleem is als volgt:(PROBLEEM 2): Bij alle drie reisdocumenten, geldt dat de ambassade tijdens mijn laatste paspoortaanvraag van 18 december, 2015 mijn nieuwe verklaringen heb laten tekenen. Ik vind dat er een vermoedelijke opzet bestaat dat ze dit doen om de regels van de circulaire waarbij het uitgangspunt, de laatste verklaring van vermissing is zoals in de circulaire wordt aangegeven https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.html. Of is geld daarbij alsnog de datum van de melding zelf, de eerste melding dus, waarop de vermissing heeft plaatsgevonden. De reden waarom ik dit vraag om dat er dan misbruik wordt gemaakt die de burger verzoeken steeds een nieuwe verklaring over een reisdocument dat al 2 of 3 jaar van te voren kwijt is. Daarbij geld dan dat de 3 vermissingen binnen 5 jaar worden voorop geschoten om de signalering langer te laten duren.(a)Hoe werkt dit nou precies? Dat is mijn vraag bij (PROBLEEM 2).

(b) Kan ik hierop dus beroep doen, over het feit dat ik zeker wil weten dat de datums van 3 dubbele vermissingen dan ook gelden vanaf de eerste melding over een reisdocument en niet allemaal gelijktijdig vanaf 18 december, 2015 gelden?Nu het volgende reisdocument(3) Paspoortpaspoort (3) werd afgegeven op 4 december, 2015, en gestolen op 5 december door middels van zakkenrollerij. zoals eerder aangegeven Met het paspoort op zak ging ik trots weg, en op dezelfde avond of de dag daarna (heb de datums niet bij de hand) 2 jaar geleden weer ongeveer is dit paspoort zakgerold en dus gestolen binnen Nederlands grensgebied. Ik wist gelijk momenten later de dader te zien, en besefte ook wanneer het was gebeurd, maar kon die dader niet terugvinden, en die dader ging er snel vandoor.

Natuurlijk raad je het al. Nadat ik natuurlijk de opzet die na 6 december 2015 heb waargenomen vermoed ik gewoon dat mijn paspoort na terugkomst op eu gebied door enige personeel van de overheid zelf is misschien gestolen, met reden om mij te signaleren op basis van meervoudige vermissing, omdat dit ook de enige wettelijke reden waarvoor ik in aanmerking zou komen en geen andere redenen.Maar goed, op 6 december, was ik dus bij de kmar, waar het incident onder probleem (1) heeft plaatsgevonden. Zoals eerder verteld zei de kmar medewerker dat die het document niet kon vinden het systeem en daarom nog geen proces-verbaal kan opmaken. Dit is een technisch probleem wat ik niet aan schuldig ben.

De rest heb ik jullie eerder verteld: Namelijk dat de kmar verzocht om dus een nieuwe verklaring op te maken voor de voorafgaande verloren paspoort en idk die volgens hem nog niet als vermist stonden vermeld, waar het verhaal over het feit dat die dus niet mijn verklaring over de taxichauffeur opnam en beide de idk (1) en paspoort (2) allebei met de samen verklaring in 1 heeft opgenomen. Daarbij heb ik jullie verteld dat ik werd verzocht te tekenen terwijl ik aangaf dat de idk wel is gestolen in Amerika, waarop die zei dat dat nu niet belangrijk is, en de verklaring slechts is gedaan ter melding van de vermissing zodat de documenten kunnen worden geblokkeerd door douane. Ik was zelf naar de kmar gegaan, en niet verzocht om de documenten te laten blokkeren ofzo.

waarna dus die hele klacht en verzoek tot aanpassing niet werdt beantwoord maar ik wel bewijs van heb, en die verklaring van 18 december, onder n(PROBLEEM 1).Naar aanleiding van het feit dat dus paspoort (3) dat slachtoffer was van zakkenrollerij niet voorkwam in het systeem, en dat had de politie 0p 7 december ook bevestigd, heb ze via de gemeente het documentnummer opgevraagd, en op 8 december, 2015 was het proces-verbaal opgemaakt door de politie vlak bij de gemeente voor niet-ingezetenen.Op 18 december was het dus de dag, dat ik bij de ambassade in het buitenland op terugkomst in het buitenland dus voor alle (3) document, een nieuwe verklaring voor elk document moest afleggen van vermissing. Daarbij heb ik dus ook over paspoort 3 dat gestolen is, en waarvoor dus op 8 december, 2015 een nieuw proces verbaal is opgemaakt door politie Nederland, een nieuwe verklaring afgelegd.In verklaring verklaarde ik het volgende:Paspoort vermist, met als reden aangekruist diefstal/zakkenrollerij.Onderaan de verklaring voegde ik toe mijn eigen notes. Daarin schreef ik ik verklaar dat het paspoort is vermist, tijdens de procedure waarbij ik betrokken ben om mijn rijbewijs om te wisselen bij de buitenlandse autoriteiten.Ik bedoelde daarmee een uitleg te geven over de zaken waarover ik een paspoort nodig heb, en waarvoor het paspoort merendeels werd gebruikt behalve legtimeren. Iemand anders zou bijvoorbeeld kunnen hebben geschreven ik moet zo nodig naar het buitenland met een paspoort en daarom wil ik graag een paspoort en ik was de gedurende periode vaak met mijn paspoort op stap omdat ik een visum en papieren moest regelen. Bij mij was het dus dat ik mijn rijbewijs in een ander land aan het omwisselen was, want een Amerikaans rijbewijs kan in Nederland niet omwisselen en in andere Europese landen wel, maar dan moesten ze wel een paspoort en niet een idk.Hierbij deed zich (PROBLEEM 3) voor.

Dit probleem is als volgt:(PROBLEEM 3): Ook naar aanleiding van deze verklaring heeft de medewerkers binnenlandse zaken dus het standpunt genomen, dat de verklaring van 18 december bij de Nederlandse ambassade tegenstrijdig is met het proces verbaal van 8 december, 2015 bij de Nederlands politie.Ze verklaren daarbij als volgt:U verklaart op het process verbaal van 8 december, 2016 dat het paspoort (3) is gestolen dan wel zakkerollerij, maar op de verklaring bij de ambassade op 18 december, 2015 schrijft u vermist tijdens de procedure voor het omwisselen Nederlandse rijbewijs.Wat doed de medewerker hier fout?(a) Nou als eerste gebruikt die mijn gebruik voor het woord vermist als betekenis voor verloren, maar dat klopt niet. Want ik gebruikte het woord vermist in dezelfde zin als de circulaire https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.html. In dit die circulaire betekent het wordt vermist niet verloren uitgesloten diefstal. Maar vermissing vind als eerste instantie plaats, en verder deelt de burger mee wat de reden van de vermissing is. Dat kan zijn verloren, of diefstal.

(b) Op diezelfde verklaring van 18 december, 2015 schreef ik dus vermist, en vinkte ik aan dat de reden van vermissing diefstal is, dat heb ik niet veranderd. Dus de medewerkersverklaring dat ook hier mijn verklaring tegenstrijdig is, is niet gebaseerd op de juiste beheersing van de Nederlandse taal.Hierbij is het volgende relevant om op te noemen: Ik ben een transgender persoon, en tijdens al die tijden met paspoort ging ik vaak naar allerilei soorten transgenders op bezoek. Ik heb nooit contact gehad met radicalen elementen ofzo. Gewoon puur te zien als biseksueel persoon. Ik heb ergens grootouders die uit Midden-Oosterse afkomst komen, hoewel ook Nederlandse/Europese afkomst heb. Daarbij vind ik dat er genoeg reden is om te verdenken dat de mensen die bij de overheid werken en zich bezighouden met mijn dossiers waarschijnlijk van Afrikaanse/Midden-Oosterse afkomst komen, die wellicht zeer religeuz of extreem zijn. Dit is nu plausibel om te verdenken wegens het duidelijke opzet en beheersing van de Nederlandse taal. Maar ik verdenk dat niet alleen van mensen uit het Middenoosten en Afrika maar ook andere Europese landen. Ik ben dus ook vriend van de pvv enzo, en vind dat de EU ook hierbij niet opstaat voor de recht van de mens en een soort Duitse nieuwe staat is die bijna nazi kan worden gezien in bepaalde mate.Verder had ik in 2010 voordat naar Amerika vertrok een ellendige ervaring waardoor ik door mensen van een midden oosters achtergrond was aangevallen op straat omdat een joodse david ster droeg. De politie weigerde expliciet naar het incident te komen. In Amerika hebben ik de bewijsstukken voorgelegd aan de autoriteiten daar om uit te leggen dat ik me in Nederland tijdelijk niet beschermd voelde ten opzichte van de overheden landen waar sommige voorouders vandaan komen de radicale soort aanvallen die soms kunnen gebeuren in Nederland . Ik vermoed dat wat dus na terugkomst uit Amerika een soort actie was ondernomen door mensen in de overheid in Europa/Nederland die op de hoogte waren van het feit dat ik bewijsstukken had geleverd aan Amerikaanse autoriteiten daarover. Ik heb ook onderzocht hoe de wet daarover staat. (1) In Amerika mag men zoiets niet delen met Nederland, maar doen ze vaak stiekem, en (2) de internationale wet via v.n enzo beschermd de burger ervoor dat deze geen consequenties ervaart als die naar een asielaanvraag in het buitenland alsnog naar eigen land wordt gebracht.Dus ik vermoed dat de paspoort meervoudige signalering, een soort tussenwet is gebruikt om mijn eigen paspoort vooral te ontnemen.Dus hierbij is (PROBLEEM 3) Dat de verklaring van 18 december niet zo tegenstrijdig is met het proces verbaal van paspoort (3) op 8 december, maar dat de Nederlandse taal de bedoeling van het woord vermist is niet begrepen. Tevens heeft de medewerker het niet gebruikt om te zeggen, maar tevens is het zo, dat mijn verklaring dat het paspoort is vermist tijdens de procedure om het rijbewijs om te wisselen, bij de buitenlandse autoriteit(en), aangeeft dat dat de procedures of werkzaamheden zijn waarvoor een paspoort werd gebruikt. Niet dat ik daar was op het moment van vermissing. Is dat duidelijk te lezen.

(b) Klopt het dat deze medewerkers dus niet goed de Nederlandse taal beheersen?

Verder ben ik steeds opzoek naar een relatie met een Nederlandse autochtone persoon, in dagelijks leven en op internet, en we moeten beseffen dat men zonder een paspoort moeilijk als geschikte persoon overkomt na een aantal dates met een persoon. Je kan moeilijk zeggen tegen iemand dat je geen aanspraak hebt op een Nederlands paspoort, zonder die denkt dat je een zeedelict bent. En niet alleen dat, maar je kan dan samen een weekje Amerika, of Australie doen.Ook kon ik hierdoor niet terug naar noord Amerika om mijn studie op te volgen. Dit heeft mij rond 50,000 euro gekost aan studie kosten die nu voor niks waren betaald. Klopt het dat omdat ik dus een aangifte heb gedaan, dat ze me eigenlijk niet terug naar Amerika willen zien?

Is toch een plausibele waarneming?Ik vind ook dat er dus mensen zijn vanuit Afrika en het Middenoosten die dus in de Nederlandse overheid werken die wellicht betrokken zijn bij het uitvoeren van al deze werkwijzen. Ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om dat uit te zoeken. IK heb ook een voorouder die zei dat ze afstammeling was van de zogenaamde profeet de leider van de moslims, terwijl ik Joods ben, en ik vrees dat dit allemaal betrekking heeft vanuit Marokko, Egypte, en Jordania landen waar mensen uit dat stam van de zogenaamde profeet van Islamitische relegie de koning zijn en de lichtingen zijn van dat land de relaties geschieden in Nederland om maatregelen te nemen om de mogelijkheid dat ik een familie vooruit breng die geen Moslim is, en gewoon mixed met niet moslims en Joden, te beperken. Denk maar aan het drugsbeleid en de talloze drugs handelingen die legaal zijn met Marokko, en de grote hoeveelheid marokanen in vooral Nederland. Daar zal ook wel een stukje Marokaanse macht aan zijn gekoppeld. De marokaanse koning geeft aan ook afstammeling te zijn van de (zogenaamde) profeet. Dus help!!! Post mijn vraag alstublieft. Ik hoop ook van help van andere lgbt+ marokanen en anderen die zich ook in een dergelijke situatie bedreigd zouden voelen.

Ook ben ik weleens naar een open dag van vrijmetselerij geweest. Ik ben zelf geen vrijmetselaar, en heb er ook niks tegen. Maar hoe die medewerkers zo geheimzinnig tekeer gaan vind ik wel lijken op de manieren van die geheime organistaties, waar ze stiekem met elkaar over alles praten enzo, en dan heb ik het niet over een specifieke organistatie, want er zijn er heel veel, zoals vrijmetselerij, church of satan, shriners, weefsters, en knight templars, good fellas. En daar tussen heb je nog diegene die zeer anti lgbti+ zijn, en diegene die zeer anti-Israel en daar tussen ook diegene die werken samen met middentoosterse landen en hen overhedenen en inclichtingen. Dus het is wel een plausiebele gang van zaken die leid om daarover te praten. Elke plaats kent goede en slechte mensen.Op het formulier waarin de medewerker de signalering bij binnenlandse zaken verwerkt, heeft die zijn naam gestreept. Deze medewerker is binnenlandse zaken en geen aivd om mivd om zijn naam verborgen te houden. Dus raar.Ik heb verder ook weleens tijdens de tijden 2010 contact gehad met de aivd om in te lichten dat ik slecht was behandeld of dat er duisterende zaken zijn. Dat gebeurde ook in hetzelfde dorp waar Gepke de leef vandaan komt. Zoek maar op Google Gepke de Leef. Ik heb met dezelfde personen die op haar website staan dezelfde soort incidenten meegemaakt toen ik nog daar woonde. Ik heb met dezelfde instanties elders in Nederland ook leukere en positieve ervaringen. Maar in dat dorp is het er ook slecht aan toe in mijn ervaring. Alleen ik zou niet zo snel alles op internet zetten met fotos van iedereen en hen namen roepen, want daar zijn regels voor. Ik ben dus rustig opzoek naar iemand die wij wilt helpen, als advocaat en dan ook iets bijverdient. Wel op de voorwaarde dat u dan ook vind dat ik een zaak heb.Ik weet naar aanleiding daarvan alleen niet meer of het misschien hen zijn die hierbij betrokken zijn.

Ik lees over de aivd dat ze nogal de pvv soms een soort Isralische agent vinden, en dus in plaats van te zeggen dat ze Egyptische of Marokkaanse spionnen in de gaten houden, vind ik het anti-Semitisch en raar dat ze het over Isralirs hebben. Ik vind Nederland alsnog het land van de Joden, en zie de Joodse mensen hier in dit verhaal helemaal niet gerepresenteerd.

Hoe denk ik dat dit op gelost kan worden?(1) Door middel van het bewijs voor de rechter te brengen over het feit dat de kmar op 6 December, 2015 en daarna weigerde de verklaring op te nemen zoals ik die had afgelegd, namelijk dat idk (1) was gestolen in Amerika door een taxi-chauffeur, en dat de kmar die normaal gesproken best wel een aanpassing of aanvulling kan laten aanbrengen op een proces-verbaal mijn klacht afwees en niet mij beantwoordde hoe ik die kan laten aanpassen. Ook het bewijsstuk van de verklaring van 18 december, 2015 bij de ambassade, waarbij de min binnenlandse zaken zegt dat die dus tegenstrijdig is, over te leggen. Want op die verklaring staat ook niet alleen dat de idk is gestolen, maar ook de uitleg en aanduiding dat ik bewust ben dat dit niet is vermeld in de 6 december, proces-verbaal kmar en dat ik bezig ben een klacht bij kmar in te dienen, en dat ik bezig ben dit op te lossen. Dus sprake van zomaar enig tegenspreken is hier niet, en de medewerkers hebben die omstandigheden genegeerd met opzet.(2) Ik wil ook bewijzen en natrekken of er steeds wordt gekeken naar de laatste getekende verklaringen die voor alle drie documenten dus op 18 december, 2015 zijn getekend. Want bij de idk (1) vermist schooljaar 2013/2014, zowel paspoort (2) vermist november 2015, en paspoort 3 vermist december 2015, zijn ze niet alle drie op 18 december, 2015 als vermist opgegeven. Dus de vraag druist of er met opzet misbruik wordt gemaakt van de tekst van de circulaire op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46484.html waarop staat dat het uitgangspunt telkens wordt gekeken naar de laatste verklaring, of wordt er wel rekening gehouden met de datum van melding zelf?(3) Ik kan het ook verder op lossen om middels de circulaire zelf te tonen dat het woord vermist in de zin van de wet niet betekent verloren, maar vermist wordt gebruikt in samenstelling met een te vermelde reden, zoals diefstal/beroving/zakkenrollerij of verlies. En dus dat medewerkers taal begrip dat vermist hier in de tweede verklaring van 18 december, 2015 in samenstelling tot het feit dat ik nog steeds de reden als zakkenrollerij aankruiste zoals opgenomen in het proces-verbaal van 8 december, 2015 dus niet tegenstrijdig is. Verder zal de medewerker op dat moment natuurlijk proberen om mijn verklaring van 18 december waarop bijvoeg dat ik in de procedure was om mijn rijbewijs om te wisselen tegenstrijdig is met het proces-verbaal waar staat dat die in Nederlands is gestolen, maar dat is die volgens mij niet, want ik bedoelde niet en schreef niet tijdens een afspraak bij de gemeente, maar tijdens de hele procedure, dus waarvoor een paspoort nodig is. Dus de stelling dat ik het paspoort (3) bij een gemeentehuis in het buitenland had achtergelaten, klopt niet. Ik zei alleen dat ik bezig was in die periode van 8 weken om de procedures te volgen, niet terwijl ik daar perse aanwezig was. hoe kan ik dit nou goed in orde en duidelijkheid laten kenbaar maken voor een rechter? Want hen gaan toch niet luisteren denk ik.Is dit allemaal duidelijk?Ik wil er ook op aanduiden, dat de circulaire sinds 2015 heel snel in 2016 was aangepast met de toevoeging, ( De aanvrager heeft weliswaar steeds plausibele redenen opgegeven als beroving of diefstal de omstandigheden waaronder de beroving of diefstal hebben plaatsgevonden bepalen of er sprake is van een plausibele reden , maar het aantal vermissingen is zodanig hoog dat toch twijfel gaat rijzen.)Maar goed de omstandigheden zijn dus zakkenrollerij, daar kan ik verder niks aan doen. Ik heb het paspoort niet ergens neergelegd waarna het werd gestolen.Waar ik ben ik opzoek naar?Ik ben dringend opzoek naar juridisch advies. Naast een antwoord op het forum ben ik graag opzoek naar juridische medewerkers en advocaten die zoiets hebben van, het maakt ons niet uit wat voor afkomst je hebt, of wat dan ook, maar dit verhaal is complex en je verdient een oplossing, en dat ze mij dan helpen. Ik heb ook aanspraak op rechtsbijstand.

Ik ben niet opzoek naar iemand die slechts mij gaat bijstaan als service, maar iemand die dan ook samen met mij echt overtuigd is dat een zaak heb tegenover de rechter, en niet alleen iemand die zegt van kom maar we doen een bezwaar procedure, met jou redenen.Verder zou ik ook willen weten of deze circulaire overeenkomstig is met alle relevant Europese hvj bepalingen en richtlijnen, want volgens mij is die geen wet, en klopt die niet. Ik moet dat nog allemaal opzoeken, maar als beginsel is het niet uitgeven van een paspoort een vrijheid-ontnemende maatregel, ik heb elders gelezen dat de Europese hvj heeft bevestigd dat vrijheidontemende maatregelen en met sprake een paspoort en vrij reizen buiten de EU, moet gekoppeld zijn aan een beyond reasonable doubt criteria, en niet gegronde vermoeden.Excuses voor het lange verhaal, maar het is een complexe zaak die soms langere uitleg nodig heeft. Ik zou goed deze zaak kunnen samenvatting met de bewijsstukken die ik noem. Misschien voor ook een beginnende advocaat een leuke manier om succesvol te worden.Als deze feiten naar het licht worden gebracht waarom is het dan zo dat de signalering onterecht is?(1) Omdat er dan duidelijk word dat er geen tegenstrijdige verklaringen heb afgegeven;

en

(2) Dan heb ik niet drie keer keer een reisdocument zonder plausibele reden verloren maar minstens 1 paspoort is dan voor plausibele reden vermeld als gestolen bij politie, en politie heeft er verder geen bezwaar op mijn verklaring.

(3) De opzet wordt dan misschien onderzocht.

Mag ik alstublieft antwoord op de voorgestelde vragen?
Bekijk het onderwerp.

aansprakelijkheid verzorgingsinstelling14-04-2015 15:15 (reacties: 1)

Mijn schoonmoeder ( 91 jaar ) zat in een verzorgingshuis. Dit is een huis met allemaal kleine appartementen waarvan de deur naar haar woning alleen op stop gaat met een sleutel. Omdat ze niet mobiel is, is deze deur haast nooit dicht.
Ze wilde beslist haar gouden armband om hebben. Deze kan ze zelf niet meer afdoen.
Nu is ze haar armband kwijt. Aangezien de familie niet regelmatig kijkt of ze de armband nog om heeft weten we niet precies wanneer dit gebeurt is. Echter in die tijd is er een insluiper geweest en dze heeft op verschillende appartementen sieraden weggehaald. Deze insluiper is gepakt en heeft dit bekend. DE instelling is verzekerd voor haar inboedel en heeft ook een aansprakelijkheid verzekering.
We hebben de instelling aansprakelijk gesteld. In een reactie heeft deze verzekering ons het volgende medegedeeld. Ze kunnen niets verhalen op de inboedel verzekering omdat er geen zichtbare inbraak schade is. Echter is het ook niet duidelijk wanneer het feit is gepleegd. Ook valt het niet onder de aansprakelijkheidsverzekering omdat de instelling niet aansprakelijk is voor de spullen van mijn schoonmoeder.

Kunt uiemand ons helpen
Bekijk het onderwerp.

Politie handhaaft niet altijd op geluidshinder APV25-07-2014 20:24 (reacties: 0)

Sommige mensen (met name ouderen) gebruiken kattenverjagers om dieren uit hun tuin te houden. Het werkt met geluid. Vaak adverteren ze er mee dat het niet te horen is voor mensen. Helaas blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Veel van deze apparaten werken met de toonhoogte waarmee de mosquito ook werkt. Mensen bellen dan de politie op. Echter de politie kan deze geluiden niet altijd horen waardoor het lastig wordt om te handhaven op deze vorm van geluidsoverlast. Wat kun je in zo'n geval doen? Kinderen en jongeren weten vaak niet hoe het precies zit. Ouders horen het geluid niet en dat stuit op onbegrip. Op basis van APV geluidshinder zou je de gemeente kunnen verzoeken tot handhaving wanneer een gesprek met je buren niet mogelijk is. Ook kun je op basis van art. BW 5:37 de rechter verzoeken tot het verwijderen van deze geluidsapparaat. Meer informatie vind je op http://www.pieptonen.nl
Bekijk het onderwerp.

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart