Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Wettelijk kader mensenhandel

Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is opgenomen in titel XVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht (hierna Sr). Deze titel is gewijd aan misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Het artikel strekt tot uitvoering van een aantal internationale verdragen ter bestrijding van (seksuele) uitbuiting van mensen en de strekking en reikwijdte van artikel 273f Sr dient dan ook te worden uitgelegd in het licht van deze internationale verdragen. Ter sortering van het nuttig effect van die verdragen – kort gezegd het kunnen bestrijden van allerlei vormen van uitbuiting – dient de delictsomschrijving van artikel 273f Sr welwillend en ruim te worden uitgelegd. De jurisprudentie van de Hoge Raad laat dat ook zien. In dit kader merkt de rechtbank nog op dat het delict van artikel 273f Sr weliswaar wordt gekwalificeerd als “mensenhandel”, maar dat een kwalificatie als “uitbuiting” een vlag is die de juridische lading van het artikel beter zou dekken; ook zonder het daadwerkelijk verhandeld zijn van iemand, kunnen ten aanzien van die persoon toch dusdanige handelingen worden gepleegd dat er gesproken moet worden van uitbuiting en er sprake is van overtreding van artikel 273f Sr. Wezenlijk is dat het slachtoffer in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs geen andere keuze heeft dan in een toestand van uitbuiting te geraken of te blijven, en in feite de vrijwilligheid bij het slachtoffer geheel, althans in ernstige mate ontbreekt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-08-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart