Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Disclaimer

Disclaimer
Aan de op het Juridsch Kennisportaal geplaatste content (informatie, publicaties en andere juridische documenten) kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die op het Juridisch Kennisportaal worden aangeboden vormt geen advies.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Juridisch Kennisportaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Juridisch Kennisportaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. 

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juridisch Kennisportaal. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de website af te drukkenbrochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie terbeschikking is gesteld.

De content op het Juridisch Kennisportaal bestaat voor het grootste gedeelte uit informatie, publicaties, (juridische) documenten en jurisprudentie die door derden op de website worden geplaatst. Indien hierbij een inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan ons te melden, waarna wij de bewuste content van de website zullen verwijderen.

Juridisch Kennisportaal kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld vanwege een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een ander als gevolg van door derden op de website geplaatste content en is gevrijwaard van aansprakelijkheid door de persoon die de informatie en/of documenten op het kennisportaal heeft geplaatst.

Links naar andere sites
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via het Juridisch Kennisportaal een link is opgenomen naar zijn site, zal de beheerder van met hem in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.  

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart