Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Intrekken hoger beroep

De verdachte mag nog tot de inhoudelijke behandeling van de zaak bij het gerechtshof het hoger beroep intrekken. De Hoge Raad heeft bepaald dat intrekking ook mogelijk is nadat de zaak is uitgeroepen en de behandeling van de zaak ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, zolang er geen inhoudelijk onderzoek heeft plaatsgevonden (HR 19 oktober 1993, NJ 1994, 69).
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-12-2009, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Omvang hoger beroep

Indien bij samenloop van feiten niet tegen het vonnis in zijn geheel maar slechts tegen een of meer van die feiten hoger beroep is ingesteld, zal het hof - in geval van vernietiging ten aanzien van de sanctieoplegging - op de voet van art. 423, vierde lid, Sv voor de niet aan zijn oordeel onderworpen feiten de sanctie moeten "bepalen". Dit betekent dat het hof moet beslissen welk gedeelte van de hoofdstraf en/of bijkomende straf(fen) en/of maatregel(en) geacht moet(en) worden door de eerste rechter te zijn opgelegd ter zake van het feit dat of de feiten die niet aan het oordeel van het hof is/zijn onderworpen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-02-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Eindbeslissingen en tussenbeslissingen

Eindbeslissingen en tussenbeslissingen; wanneer is hoger beroep mogelijk?
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verschoonbare termijnoverschrijding instellen appel

De tot nu toe gewezen jurisprudentie omtrent dit onderwerp, verontschuldigbare termijnoverschrijding is duidelijk. De wet bepaalt in welke gevallen tegen een rechterlijke uitspraak een rechtsmiddel kan worden ingesteld en binnen welke termijn dit dient te geschieden. Dit zijn termijnen van openbare orde, die strikt worden nageleefd. Het gevolg, niet-ontvankelijkverklaring in het ingestelde beroep, kan daaraan uitsluitend niet worden verbonden, indien sprake is van bijzondere, de verdachte niet toe te rekenen, omstandigheden welke de overschrijding van verontschuldigbaar doen zijn.(zie o.a. voor uiteenzetting Hoge Raad, 24 juni 2008, LJN BD0415)
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Hoger beroep/cassatie tegen beschikking verzet dwangbevel

Hoger beroep/cassatie tegen beschikking verzet dwangbevel
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aandachtspunten instellen hoger beroep in strafzaken

Aandachtspunten instellen hoger beroep in strafzaken
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beperkt hoger beroep alleen via akte instellen en intrekken hoger beroep

Samengevat komt het huidige wettelijke systeem dus hierop neer dat de partijen in geval van gevoegde zaken als bedoeld in art. 407, tweede lid, Sv de omvang van hetgeen aan het oordeel van de appelrechter is onderworpen zelf kunnen beperken doch uitsluitend - binnen de door de wet getrokken grenzen - door middel van de in de door de griffier op te maken akte verwerkte verklaring onderscheidenlijk de verklaring als bedoeld in art. 451a Sv waarmee het rechtsmiddel wordt ingesteld. Daarnaast bestaat tot de aanvang van de behandeling van het hoger beroep de mogelijkheid het hoger beroep geheel of gedeeltelijk in te trekken op de wijze die in de art. 453 en 454 Sv is voorzien. Indien het hoger beroep niet op deze wijze is beperkt, is het gehele in eerste aanleg gewezen vonnis aan het oordeel van de rechter in hoger beroep onderworpen. In dit opzicht komt noch aan de schriftuur houdende grieven noch aan hetgeen de verdachte en het openbaar ministerie ter terechtzitting in hoger beroep daaromtrent verklaren, betekenis toe.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Intrekken hoger beroep na aanvang behandeling ter terechtzitting

De rechter kan de behandeling in hoger beroep concentreren op de door de procespartijen ingebrachte bezwaren en bestaat voor hem de in art. 416 Sv geschapen mogelijkheid de afdoening daarop toe te snijden. Bovendien blijkt uit de wetsgeschiedenis dat indien na de aanvang van de behandeling van het hoger beroep bezwaren niet worden gehandhaafd, een dergelijke "intrekking" onder omstandigheden tot toepassing van art. 416, tweede en derde lid, Sv kan leiden - om welke toepassing procespartijen bovendien kunnen verzoeken. Voor zover het daarbij gaat om een gedeeltelijke "intrekking", gelden daarbij de wettelijke grenzen van art. 407 Sv over de mogelijkheden om het appel te beperken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart