Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Spoedeisend belang of spoedeisendheid

De wet eist allereerst spoedeisendheid of spoedeisend belang om een voorziening in kort geding te kunnen verkrijgen. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 november 2002, NJ 2003, 78 de norm voor spoedeisend belang als volgt omschreven: “De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. De omstandigheid dat de eisende partij lang heeft stilgezeten, kan bij die afweging een rol spelen, en de omstandigheid dat een rechtsvraag in geschil is waarop het antwoord niet evident is, kan leiden tot behoedzaamheid bij de toewijzing van de gevraagde voorziening, maar deze omstandigheden kunnen noch ieder voor zich noch in onderlinge samenhang het oordeel rechtvaardigen dat de eisende partij geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening (meer) heeft.”
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Toets geldvordering in kort geding

. Vooropgesteld wordt dat, ingevolge vaste jurisprudentie, ten aanzien van geldvorderingen in kort geding terughoudendheid is geboden. Zo zal niet alleen moeten worden onderzocht of het bestaan van de vordering in kwestie voldoende aannemelijk is - hetgeen betekent dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten moet zijn dat de bodemrechter haar zal toewijzen - maar ook of daarnaast sprake is van feiten en/of omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl in de afweging van de belangen van partijen het restitutierisico betrokken dient te worden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-10-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geldvordering in kort geding

Geldvordering in kort geding
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-03-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart