Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Matigingsrecht schade (6:109 BW)

Indien toekenning van volledige schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de aard van de aansprakelijkheid, de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en hun beider draagkracht tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, bestaat voor de rechter de mogelijheid om de wettelijke verplichting tot schadevergoeding te matigen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-12-2009, door Beheerder,

Opsomming van factoren die aanleiding kunnen zijn tot matiging

Opsomming van factoren die aanleiding kunnen zijn tot matiging
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-03-2010, door Beheerder,

Draagkracht reden tot matiging

Een rechter kan een vordering matigen in geval van kennelijk onaanvaardbare gevolgen van de toekenning van volledige schadevergoedingvanwege. De inkomens- en vermogenspositie van de beide partijen vormen hierbij een factor waarmee de rechter rekening kan houden. Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van een verzoek tot matiging is in veel gevallen de bestaande en de toekomstige draagkracht van de schuldenaar beslissend. Daarnaast spelen altijd de omstandigheden van het geval een rol, waaronder de vermogenssituatie van de benadeelde partij alsook de mate van schuld. Van belang is voorts of de schade eventueel verhaald kan worden op derden, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. Zo zal er eerder reden zijn tot matiging wegens draagkracht wanneer de schade van de benadeelde partij is gedekt door een verzekering of dat de verzekeraar een gesubrogreerde vordering op de aansprakelijke partij probeert te verhalen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-03-2010, door Beheerder,

Matiging bij verhaal uitgekeerde schadevergoeding

Uitspraak van de Rb. Amsterdam 19 juni 2002, VR 2004, 111, waarin onder meer is bepaald dat matiging mogelijk is bij verhaal wegens een uitgekeerde schadevergoeding, o.a. door een gesubrogeerd verzekeraar
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-03-2010, door Beheerder,

Aard, ernst en de mate van schuld

Aard, ernst en de mate van schuld
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-02-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart