Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Rechtsterreinen gesubsidieerde rechtsbijstand

Een overzicht van alle rechtsgebieden en onderwerpen die volgens de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-12-2009, door Beheerder,

Welke kosten vallen niet binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand?

Wanneer de rechtzoekende in aanmerking komt voor een toevoeging zijn worden de kosten van rechtsbijstand vergoed door de overheid, behoudens een te betalen eigen bijdrage. Dit betekent niet dat de rechtzoekende verder geen kosten meer heeft. Hier vindt u een overzicht van de kosten die nog voor rekening van de rechtzoekende kunnen komen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-12-2009, door Beheerder,

Voorwaarden voor een toevoeging

Wanneer komt een rechtzoekende voor een toevoeging oftewel gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking? Een overzicht van de voorwaarden voor de afgifte van een toevoeging.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2009, door Beheerder,

Op last verstrekte toevoegingen (overzicht)

Een rechtzoekende kan via zijn advocaat zelf een aanvraag indienen voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), maar in sommige gevallen kan een rechter ook (ambtshalve) een advocaat toevoegen. Wanneer een last tot toevoeging door een rechter wordt afgegeven, zal de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat automatisch toevoegen zonder een voorafgaande beoordeling van het inkomen en vermogen van de rechtzoekende. Bij een last tot toevoeging wordt de eigen bijdrage ook altijd gesteld op nihil. Een overzicht van de op gevallen waarin een last tot toevoeging wordt afgegeven
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2009, door Beheerder,

Vermindering en vrijstelling eigen bijdrage (anticumulatieregeling)

Indien de rechtzoekende binnen een half jaar een tweede toevoeging aanvraagt, terwijl ook bij de eerste toevoeging reeds een eigen bijdrage is opgelegd, wordt de eigen bijdrage voor de tweede toevoeging gesteld op 50% van de eerste opgelegde eigen bijdrage. Deze ďkortingĒ wordt ook wel de anticumulatieregeling genoemd en geldt bovendien voor de daaropvolgende twee toevoegingen, die telkens binnen een half jaar na de laatste toevoeging wordt aangevraagd. Dit geldt ook ten aanzien van de partner.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-12-2009, door Beheerder,

Peiljaarverlegging

Bij de beoordeling van een aanvraag om toevoeging wordt onder uitgegaan van het fiscaal inkomen en fiscaal vermogen in het zogenaamde peiljaar. Dat is het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de aanvraag om toevoeging wordt ingediend (ook wel aangeduid als TĖ2). Aangezien het actuele inkomen en vermogen lager kan zijn dan het inkomen en vermogen in het peiljaar, is in de wet de mogelijkheid van peiljaarverlegging opgenomen. Een verzoek om peiljaarverlegging moet worden ingediend binnen 6 weken na de beslissing op de aanvraag om toevoeging.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-12-2009, door Beheerder,

Resultaatsbeoordeling en intrekken toevoeging

In civiel- en bestuursrechtelijke zaken vindt na afloop van de zaak een resultaatsbeoordeling plaats. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt dan na de indiening van de declaratie of de rechtzoekende op basis van het financiŽle resultaat van de zaak waarvoor de toevoeging werd verleend alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Getoetst wordt of de rechtzoekende een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-12-2009, door Beheerder,

Gesubsidieerde mediation

Vanaf 1 april 2005 wordt ook aan min- en onvermogende deelnemers van een mediationtraject gesubsidieerde rechtsbijstand verleend. Om voor gesubsidieerde mediation in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, die veelal ook gelden voor een reguliere toevoeging rechtsbijstand.
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-12-2009, door Beheerder,

Bewerkelijke zaak - aanvraag extra uren

Op welke wijze worden extra uren aangevraagd? Overzicht van de criteria voor de selectie, beoordeling en honorering van verzoeken om extra uren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-12-2009, door Beheerder,

Leidraad extra uren

In de Leidraad extra urenzaken is overzichtelijk weergegeven hoe de raden vanaf 1 januari 2008 zullen omgaan met het aanvragen, toekennen en vergoeden van extra uren. Uitgebreid wordt ingegaan aan welke eisen een aanvraag voor meer uren moet voldoen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-12-2009, door Beheerder,

Motivering extra tijdsbesteding bij bewerkelijke zaak

Op het aanvraagformulier extra uren wordt gevraagd om te motiveren waardoor de behandeling in redelijkheid niet binnen de tijdsgrens kan plaatsvinden. Deze motiveringsvraag splitst zich uit in vier subvragen; die naar algemene vraag waarom de zaak zich onderscheidt van alle andere zaken waarvoor het forfait geldt, naar de feitelijke- en/of juridische complexiteit en naar de andere bijzondere aspecten van de zaak. In dit document worden voorbeelden gegeven voor de invulling van de vragen ter motivering van de bewerkelijkheid.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-12-2009, door Beheerder,

Vergoeding van tolken en vertaaldiensten

Wanneer worden de diensten van door advocaten ingeschakelde tolken en vertalers vergoed via de gesubsidieerde rechtsbijstand, na afgifte van een toevoeging of in de piketfase? Op welke wijze vindt de vergoeding plaats? In dit document wordt een gestructureerd overzicht gegeven om de kosten van tolken en vertaaldiensten vergoed te krijgen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-12-2009, door Beheerder,

Resultaatsbeoordeling achteraf

De resultaatsbeoordeling geldt voor alle civiele en bestuursrechtelijke zaken en niet voor straf- en vreemdelingenzaken1. In civiele en bestuursrechtelijke zaken beoordeelt de raad voortaan na de indiening van de declaratie of de rechtzoekende op basis van het financiŽle resultaat van de zaak waarvoor de toevoeging werd verleend alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Getoetst wordt of de rechtzoekende een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2010, door Beheerder,

Tips voor nihilstelling en last tot toevoeging.Dit document is beveiligd

De bezuinigingen gaan veelal over de rug van de (sociale) advocatuur. Het is aan hen om maar te zien of zij de eigen bijdrage betaald krijgen van de client. Vaak levert dit extra administratieve rompslomp en ergenis op voor de advocatuur. Daarom in dit document enkele tips om incassoperikelen voor de eigen bijdrage te voorkomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-01-2010, door Beheerder,

Zaakscodelijst toevoegregistratie

Uitgebreid overzicht per rechtsgebied van de zaken waarin een toevoeging wordt afgegeven, met vermelding van de zaakscode en het aantal toe te kennen punten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart