Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1. Contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gebruiker een Overeenkomst aangaat.
1.2. Gebruiker: de beheerder van de website Juridschkennisportaal (http://www.juridischkennisportaal.nl)
1.3. Diensten: de door Gebruiker aan de Contractant op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites op een Website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een Website.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractant voor levering van Diensten.
1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Privacy Verklaring: de door Gebruiker opgestelde privacyverklaring , welke op de Website beschikbaar is en op eerste schriftelijk verzoek aan de Contractant zal worden toegezonden.
1.8. Website: de website www.juridischkennisportaal.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door Gebruiker en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractant.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
2.2. Gebruiker heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Contractant zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Contractant na
wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Contractant geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3. Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractant worden afgeweken. Gebruiker wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Contractant worden gehanteerd expliciet van de hand.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal gelden de offertes en aanbiedingen voor een termijn van dertig dagen.
3.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders
3.6 Uitingen van Gebruiker op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.. 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Gebruiker van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Contractant, danwel door schriftelijke acceptatie door de Contractant van een door Gebruiker verstrekte schriftelijke offerte.
4.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Contractant door Gebruiker.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.4 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Contractant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Contractant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 5 Duur en opzegging van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Contractant wordt aangegaan voor een termijn van een jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst telkens automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd
5.3 Zowel Gebruiker als Contractant is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Voor overeenkomsten die zijn aangegaan voor een termijn van een maand geldt een opzegtermijn van een week.

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker
6.1. Gebruiker zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Gebruiker verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
6.2. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Contractant geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Contractant toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
6.3. De Diensten worden door Gebruiker zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
6.4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. Gebruiker behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Gebruiker wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Contractant bestaan uit het alsnog leveren door Gebruiker van de Diensten voor een periode
gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende Diensten aan de Contractant, zulks in goed overleg met Contractant.

Artikel 7 Verplichtingen en beperkingen Contractant
7.1. De Contractant zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
7.2. De Contractant is verplicht de levering van de Diensten door Gebruiker bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Gebruiker, bij gebreke waarvan de Contractant wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Contractant een gebrek in de Diensten aan Gebruiker meldt, zal Gebruiker zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
7.3. Het is de Contractant niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
7.4. Het is de Contractant onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
a. het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
d. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
e. het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Gebruiker aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
f. het aannemen van een valse identiteit;
g. het beperken van derden in de mogelijkheid de door Gebruiker aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
7.5. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
7.6 De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Contractant de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.7. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de Contractant volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
7.7 Contractant staat er jegens Gebruiker voor in dat aangeleverd materiaal geen schending oplevert van enige aan een derde toebehorend auteurs- of ander recht. De Contractant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.
7.8 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst het Materiaal niet langer voldoet aan de in dit artikel genoemd vereisten, dan wel Gebruiker  redelijkerwijs mag aannemen dat het materiaal niet meer aan deze vereisten zal voldoen, is Gebruiker gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling van ontvangen gelden gehouden om de geplaatste links en/of advertenties te verwijderen.

Artikel 8 Prijzen
8.1 Alle door Gebruiker vermelde prijzen en tarieven gelden in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
8.2 Alle door Gebruiker vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
8.3 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Produkten en/of Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in.
8.4 Indien Contractant niet akkoord gaat met een door Gebruiker aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Contractant het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met Gebruiker schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
8.5 Indien in overleg met Contractant wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen partijen, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9  Betaling en incassokosten
9.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
9.3 Alle in de Overeenkomst vermelde prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
9.4 Indien de Contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.5 De Contractant is niet gerechtigd om de aan Gebruiker verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Gebruiker aan de Contractant verschuldigde bedragen.
9.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.7 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9.8 De Contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 9.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9.10 Indien de Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractant worden verhaald. De Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

Artikel 10 Opschorting, ontbinding van de overeenkomst
10.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10.5 Indien de Contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10.7 Indien de Contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die Gebruiker of derden werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractant in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Privacy
11.1. Gebruiker zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Contractant verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Contractant geeft hierbij toestemming aan Gebruiker voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Contractant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Contractant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.
12.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens de Contractant, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Contractant aan Gebruiker voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).
12.3. De Contractant vrijwaart Gebruiker voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit
(a) het gebruik van de Diensten door de Contractant en
(b) het handelen en/of nalaten van de Contractant in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
12.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met de wederpartij, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Gebruiker zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van Gebruiker is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.

Artikel 13 Overmacht
13.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Gebruiker geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Gebruiker niet gehouden enige door de Contractant als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
13.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Contractant het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.

Artikel 14 Intellectuele Eigendom
14.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Gebruiker in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Gebruiker of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Contractant verleent Gebruiker aan de Contractant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
14.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Contractant aan Gebruiker verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Contractant of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Gebruiker verleent de Contractant aan Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Contractant vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Gebruiker van de door de Contractant aan Gebruiker verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart