Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Tijdstip voeging benadeelde partij

Tijdstip voeging benadeelde partij
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Schadevergoedingsposten

Schadevergoedingsposten vordering benadeelde partij
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering in het strafproces (wet Terwee)Dit document is beveiligd

Aanbevelingen behandeling civiele schadevordering
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen

Een schadevergoedingsmaatregel is een door de strafrechter opgelegde maatregel tot betaling aan de staat ten behoeve van een slachtoffer als bedoeld in artikel 36f Sr. Aan het CJIB worden uitsluitend vonnissen en arresten met betrekking tot schadevergoedingsmaatregelen overgedragen die onherroepelijk zijn. Tussen datum onherroepelijk worden van de uitspraak en aanlevering van de uitspraak bij het CJIB mogen - als streefnorm - niet meer dan 6 weken verstrijken. De termijnbewaking maakt deel uit van de jaarlijkse AO/IC door het Parket-Generaal
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Termijn betaling schadevergoedingsmaatregel

Uit artikel 561 Sv volgt dat betaling van een schadevergoedingsmaatregel in beginsel zo spoedig mogelijk ten uitvoer wordt gelegd. Uit artikel 561 lid 4 Sv volgt verder dat een schadevergoedingsmaatregel in ieder geval binnen twee jaar en drie maanden na de dag waarop het vonnis voor ten uitvoerlegging vatbaar is geworden, moet zijn voldaan
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Voeging benadeelde partij in hoger beroep

De benadeelde partij kan zich uitsluitend voegen in het hoger beroep indien hij/zij zich ook heeft gevoegd in eerste aanleg. De voeging in eerste aanleg dient schriftelijk plaats te vinden voordat de behandeling ter terechtzitting is aangevangen of mondeling voordat de officier van justitie zijn/haar eis formuleert. De voeging in hoger beroep kan geschieden tot maximaal het bedrag dat in eerste aanleg is gevorderd. Indien in eerste aanleg niet het volledige bedrag is gevorderd, dient de benadeelde partij zich opnieuw in het hoger beroep te voegen voor het volledige bedrag, Dit kan schriftelijk plaatsvinden door een brief te sturen aan de Advocaat-Generaal bij het hof (het ressortsparket). Indien in eerste aanleg het volledige bedrag is toegewezen, of indien de benadeelde partij geen hogere vergoeding wenst te ontvangen dan in eerste aanleg is toegewezen, hoeft de benadeelde partij geen handeling te verrichten. Door de (volledige) toewijzig in eerste aanleg, geldt deze vordering tevens in het hoger beroep. Een en ander volgt uit de artikelen 51 jo 421 Sv.
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Wettelijke rente bij schadevergoedingsmaatregel

Indien door een benadeelde partij in het kader van een civiele vordering wettelijke rente is gevorderd en deze wordt toegewezen, dient de rechter die wettelijke rente ook op bij de schadevergoedingsmaatregel. Omdat de praktijk leert dat dit vaak wordt vergeten, is het verstandig om de rechter ter terechtzitting nogmaals op te attenderen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rechtstreekse schade

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wanneer de schade rechtstreeks door het bewezenverklaarde feit is toegebracht. In de jurisprudentie doen zich verschillende casus voor die tot discussie kunnen leiden. Om toch enig houvast te hebben, vindt u onderstaand een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie:
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Kostenveroordeling bij vordering benadeelde partij

Art. 592a Sv draagt de rechter op, indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, ambtshalve een beslissing te geven over de kosten die door de benadeelde partij en de verdachte zijn gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog zijn te maken. Ook indien de benadeelde partij niet in zijn vordering wordt ontvangen, dient een beslissing op de proceskosten te worden genomen. Dat volgt uit art. 361, eerste lid, Sv.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

De Wet Versterking positie slachtoffers in het strafproces

De Wet Versterking positie slachtoffers in het strafproces, die op 1 januari 2011 in werking treedt, betekent een verdere uitbreiding van de rechten van het slachtoffer (en nabestaanden). Met de wet krijgt het slachtoffer een zelfstandige positie in het strafproces met eigen rechten en bevoegdheden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Nieuw criterium "onevenredige belasting van het strafgeding" te abstract

Nieuw criterium "onevenredige belasting van het strafgeding" te abstract
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Wijzigingen na invoering Wet verbetering positie slachtoffers in het strafproces

Sinds de invoering van de Wet verbetering positie slachtoffers in het strafprocesis er veel veranderd voor slachtoffer in het strafproces. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bemiddeling verdachte en slachtoffer

Bemiddeling verdachte en slachtoffer; mediation in het strafrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aanbevelingen Wet Terwee

Aanbevelingen Wet Terwee
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aanbevelingen civiele vordering en schadevergoedingsmaatregel m.b.t. de Wet Terwee en de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer

Met de wet Terwee zijn de mogelijkheden om binnen het strafproces aan een slachtoffer schadevergoeding toe te kennen verruimd. Een slachtoffer hoeft daarvoor niet langer een aparte procedure te starten bij de civiele rechter. Op 17 september 2004 heeft het LOVS ingestemd met door de werkgroep Terwee gedane aanbevelingen, die beogen de rechtseenheid bij de het opleggen van schadevergoedingsmaatregelen te bevorderen, alsmede de behandeling van civiele vorderingen van benadeelde partijen tot vergoeding van schade in het strafproces te verbeteren. De aanbevelingen zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. Met ingang van 1 januari 2011 is, mede ter vervanging en uitbreiding van de Wet Terwee, in werking getreden de Wet van 17 december 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Om die reden zijn de aanbevelingen in november 2011 hernieuwd. In deze hernieuwde aanbevelingen worden de belangrijkste aspecten besproken voor de beslissing door de strafrechter over schadevergoeding aan het slachtoffer van een strafbaar feit. De aanbevelingen binden de rechter niet.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart