Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Contra-expertiseDit document is beveiligd

Het bewijs in strafzaken bestaat steeds vaker uit een onderzoek door een deskundige. Dan bestaat voor de verdediging de mogelijkheid om de deskundige te horen als getuige over o.a. de wijze waarop het onderzoek is gedaan, de deskundigheid van de deskundige, en voor over de (totstandkoming van) de conclusie. Maar de verdediging kan ook, mits goed gemotiveerd, om een contra-expertise vragen. Dit document geeft de grondslag van een verzoek om contra-expertise aan alsook welke argumenten, ontleend aan o.a. jurisprudentie van het EHRM, kunnen worden aangevoerd ter onderbouwing van het verzoek.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-01-2010, door Beheerder,

Onderbouwing onderzoekswensen

Een getuigenverzoek dient uitgebreid en zorgvuldig te worden onderbouwd. Alleen dan is de kans het grootst dat de rechter het verzoek toewijst. Als leidraad kunnen de in dit document opgesomde aanbevelingen worden gebruikt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-03-2010, door Beheerder,

Mening, gissing of gevolgtrekking

mening, gissing of gevolgtrekking
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Reclasseringsrapportage verkrijgen

Een reclasseringsrapportage kan vaak erg belangrijk zijn om de persoonlijke omstandigheden van de verdachte goed onder de aandacht te brengen van de rechter. De praktijk leert dat de rechter meer waarde hecht aan hetgeen in een reclasseringsrapportage staat verwoord dan aan wat de advocaat en de verdachte op zitting verklaren. Bovendien is een reclasseringsrapportage vaak meer diepgaand en uitgebreid.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Sturing en beinvloeding getuigen

Sturing en beinvloeding getuigen, onjuiste weergave verklaringen etc.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Betrouwbaarheidsverweren in de jurisprudentie

Betrouwbaarheidsverweren in de jurisprudentie
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Motivering onderzoekswensen

Enkele algemene voorbeelden en citaten ter motivering van onderzoekswensen
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vereisten onderbouwd getuigenverzoek

Voor een verzoek als bedoeld in art. 328 Sv in verbinding met art. 331 Sv dat strekt tot het doen verrichten van nader onderzoek is nodig dat de verzoeker welomschreven onderzoekshandelingen opgeeft, zoals het nog (doen) horen van met name genoemde getuigen (of getuige-deskundigen) of het inwinnen van een deskundigenbericht omtrent een welomschreven vraagstelling. (Vgl. HR 17 april 2007, LJN AZ5671, NJ 2007, 247, HR 21 oktober 2003, LJN AL3458 en HR 23 november 1999, LJN AA3794, NJ 2000, 128.)
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Contra-expertise

Indien de zaak aanhangig is heeft de zittingsrechter, hoewel dit niet expliciet uit de wetstekst blijkt, de mogelijkheid tegenonderzoek te laten verrichten. Hij kan hiertoe op basis van artikel 315 Sv zelf opdracht geven, of hij kan de zaak ingevolge artikel 316 Sv hiervoor terug verwijzen naar de rechter-commissaris. Contra-expertise kan op grond van artikel 328 Sv ook plaatsvinden in opdracht van de rechter op initiatief van de officier van justitie of de verdachte.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Redelijke termijn behandeling zaak geen grond voor afwijzen getuigenverzoeken

Bij het afwijzen van late verzoeken om getuigen te horen, willen rechters nog weleens de verkeerde maatstaf hanteren. Het criterium dat het geding binnen een redelijke termijn moet worden afgedaan of het belang dat wordt gehecht aan een voortvarende behandeling mogen niet ten grondslag worden gelegd aan een afwijzing van een laat verzoek om nog getuigen te mogen horen. Slechts de criteria "verdedigingsbelang"of "noodzakelijkheid" mogen bij beslissingen over getuigenverzoeken worden betrokken. Zijn via de OvJ opgeroepen getuigen of ambtshalve bevolen getuigen niet verschenen, dan kan nogmaals oproepen worden geweigerd in de gevallen, genoemd in artikel 288 lid 1 Sv (verschijnen binnen redelijke termijn, gezondheid getuige, geen verdedigingsbelang).
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tussen Accusatoir en Inquisitoir; Naar een regievoerende rechter-commissaris

Tussen Accusatoir en Inquisitoir; Naar een regievoerende rechter-commissaris
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-07-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tussen Accusatoir en Inquisitoir; Naar een regievoerende rechter-commissaris

Tussen Accusatoir en Inquisitoir; Naar een regievoerende rechter-commissaris
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-07-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Informatie met betrekking tot de vernieuwde rechten van de verdediging en kostenvergoeding

Informatie met betrekking tot de vernieuwde rechten van de verdediging en kostenvergoeding
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-09-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Getuigenbewijs in strafzaken

Getuigenbewijs in strafzaken - sheets
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Familieschema bloedverwantschap

Familieschema bloedverwantschap
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart