Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Inkeerregeling en vrijwillige verbetering

Het indienen van onjuiste belastingaangiften kwalificeert als een fiscaal delict. Een belastingplichtige kan daarvoor onder omstandigheden strafrechtelijk worden vervolgd dan wel beboet. Dit volgt uit artikel 67b Algemene Wet inzake Rijksbelasting (AWR), artikel 67d AWR en artikel 69 AWR. De belastingplichtige kan die onjuiste belastingaangifte(n) echter corrigeren, waarbij hij/zij een beroep kan doen op de zogenoemde inkeerregeling (ook wel vrijwillige verbetering genoemd). Daarmee maakt de belastingplichtige aan de Belastingdienst kenbaar dat zijn of haar aangiften onjuist waren en dat hij/zij die aangiften nu wil verbeteren. Bij een tijdige inkeer kan de belastingplichtige strafrechtelijke vervolging voor het onjuist doen van aangifte voorkomen (artikel 69 lid 3 AWR). Daarnaast wordt een tijdige inkeer als strafverminderende omstandigheid aangemerkt, die tot boetematiging leidt (§ 7 lid 2 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)). Als de belastingplichtige inkeert binnen twee jaar nadat het beboetbare feit zich heeft voorgedaan, wordt zelfs geen boete opgelegd, voor zover het een aanslagbelasting betreft (artikel 67n AWR). De boetematiging ingeval een onjuiste aangifte is gedaan voor aangiftebelastingen, is in het BBBB vastgelegd in § 25 (§ 5 lid 6 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)). Ook bij een beroep op de inkeerregeling moet echter de belasting worden betaald die nog kan worden geheven, vermeerd met een boete (als wordt ingekeerd nadat twee jaren zijn verstreken na het beboetbare feit), te vermeerderen met de belastingrente. Die boete is echter aanmerkelijk lager dan de boete die kan worden opgelegd als niet (tijdig) wordt ingekeerd. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de mogelijkheid om in te keren uitgesloten voor zover de onjuiste aangifte bestaat uit niet aangegeven inkomen uit sparen en beleggen dat is opgekomen in het buitenland, kort gezegd buitenlands (spaar)vermogen. Dit geldt alleen voor de aangiften die ná 1 januari 2018 worden ingediend. Zie voor meer informatie: http://beunefaber.nl/specialisaties/#/inkeerregeling/ Mr. A.L. Faber LL.M.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-12-2017, door mr. A.L. Faber, BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart