Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op uw gebruik van de website van Juridischkennisportaal (hierna: de 'Website'), en op alle aan u door Juridischkennisportaal op of vanaf de Website te leveren producten, software en/of diensten, met inbegrip van de  Juridischkennisportaal content uploader (hierna: de ĎJuridischkennisportaal-uploader') (hierna gezamenlijk: de 'Diensten'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen u en Juridischkennisportaal van toepassing. 'Juridischkennisportaal vormt een handelsnaam van Advocatenstart.nl, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 17216097.

1.2 Uw juridische overeenkomst met Juridischkennisportaal bestaat uit: (A) de in dit document neergelegde bepalingen; en (B) het privacybeleid van Juridischkennisportaal, hierna gezamenlijk: de 'Voorwaarden.

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen u en Juridischkennisportaal in relatie tot uw gebruik van de Diensten. Het is van belang dat u even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Website, met inbegrip van die gebruikers die tevens videocontent, informatie en overig materiaal en/of overige diensten aan Juridischkennisportaal aanleveren.

2. Aanvaarding Voorwaarden
2.1 Om van de Diensten gebruik te maken, dient u eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken, indien u de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 U kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg van de Diensten gebruik te gaan maken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Juridischkennisportaal uw gebruik van de Diensten vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is u niet toegestaan om van de Diensten gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) u niet bevoegd bent om een bindend contract met Juridischkennisportaal aan te gaan; 
(b) het gebruik eerder door Juridischkennisportaal is ontzegt of verboden.

2.4 U dient ten behoeve van uw administratie uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Wijziging Voorwaarden
3.1 Het is Juridischkennisportaal toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Juridischkennisportaal maakt alsdan een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar op: http://www.Juridischkennisportaal.nl.

3.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Juridischkennisportaal uw gebruik als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden zal opvatten, indien u na de datum van wijziging van de Voorwaarden nog steeds van de Diensten gebruikmaakt.

3.3 U dient de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

4. Juridischkennisportaal-accounts
4.1 Teneinde bepaalde onderdelen van de Website of andere Diensten te kunnen benaderen, dient u een Juridischkennisportaal-account aan te maken. Daarbij dient u juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is van belang dat u het wachtwoord voor uw Juridischkennisportaal-account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

4.2 U dient Juridischkennisportaal onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van uw Juridischkennisportaal-account waarvan u op de hoogte raakt.

4.3 U gaat ermee akkoord dat alleen u (jegens Juridischkennisportaal en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op uw Juridischkennisportaal-account plaatsvinden.

5. Algemene beperkingen aan het gebruik
5.1 Juridischkennisportaal verleent u bij deze toestemming om zich toegang te verstekken tot de Website en de Diensten en om deze te gebruiken op de hierna te vermelden expliciete voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat, indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (uw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

A. Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Juridischkennisportaal op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van doch niet beperkt tot door Gebruikers Geplaatste Content (zoals hieronder gedefinieerd).
B. Het is u niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of die andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiŽren van door Gebruikers Geplaatste Content en/of Content van Juridischkennisportaal belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Website of de daarop toegankelijke content beperken.
C. Het is u niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Juridischkennisportaal
i. de toegang tot de Website en/of de op een andere website, te (weder)verkopen met name met het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of
ii. de Diensten (met inbegrip van met behulp van die Diensten toegankelijke, door Gebruikers Geplaatste Content) te verspreiden, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Juridischkennisportaal gedreven ondernemingsactiviteiten;
D. Indien u op uw website gebruikmaakt van de van de op de website Juridischkennisportaal.nl verkregen informatie en documenten, dan dient u op de pagina's met de Juridischkennisportaal-player een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de Website.
E. Indien u de Juridischkennisportaal-uploader gebruikt, dan gaat u akkoord met het feit dat van tijd tot tijd automatisch updates worden gedownload en geÔnstalleerd. Deze updates zijn ontworpen om de Juridischkennisportaal-uploader verder te ontwikkelen en te verbeteren, ze kunnen eventueel ook bug fixes bevatten, verbeterde functies, nieuwe software modules en complete nieuwe versies. U gaat ermee akkoord om dergelijk updates te ontvangen en te installeren als onderdeel van het gebruik van de Juridischkennisportaal-uploader.
F. Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Website over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Juridischkennisportaal worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.
G. Het is u niet toegestaan om persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of een Dienst te verzamelen of te vergaren (waaronder mede de Juridischkennisportaal-accountnamen dienen te worden verstaan).
H. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciŽle onderneming - ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website en/of de Diensten (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruik te maken.

5.2 U gaat ermee akkoord dat u te allen tijde gedurende uw gebruik van de Diensten alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van Juridischkennisportaal in acht zult nemen.

5.3 Juridischkennisportaal verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiŽren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Juridischkennisportaal behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 Juridischkennisportaal is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Juridischkennisportaal te verlenen Diensten van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kunnen veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erkent u en gaat u ermee akkoord dat Juridischkennisportaal geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u de verlening aan u of aan de gebruikers in het algemeen van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is u te allen tijde toegestaan om niet meer van de Diensten gebruik te maken. Daarvan hoeft u Juridischkennisportaal niet speciaal op de hoogte te stellen.

5.6 U gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor (en dat Juridischkennisportaal jegens u of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die Juridischkennisportaal eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die het Juridisch Kennisportaal in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Juridisch Kennisportaal.

6.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens, meer in het bijzonder de door de gebruiker op het Juridisch Kennisportaal geplaatste content, welke u aan het Juridisch Kennisportaal verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven  bij contractant of zijn/haar licentiegevers berusten. Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door Juridisch Kennisportaal verleent u aan Juridsich Kennisportaal een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

6.3 Contractant vrijwaart Juridsich Kennisportaal voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Juridisch  Kennisportaal van de door de contractant aan Juridsich Kennisportaal verstrekte materialen en gegevens, meer in het bijzonder de door de gebruiker op het Juridisch Kennisportaal geplaatste content,  en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

7. Door u Geplaatste Content
7.1 Als houder van een Juridischkennisportaal-account kunt u tekstuele content plaatsen, bestaande uit door u opgestelde juridische documenten en publicaties of van derden, na verkregen toestemming voor de plaatsing. U begrijpt dat Juridischkennisportaal, ongeacht of dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content op het beveiligde gedeelte van de website wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content garandeert.

7.2 U behoudt al uw eigendomsrechten op de door u geplaatste Content, doch u dient Juridischkennisportaal en de andere gebruikers van de Website beperkte licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 9 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

7.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de door u Geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Juridischkennisportaal onderschrijft de door Gebruikers Geplaatste Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door Gebruikers Geplaatste Content af.

7.4 U verklaart en garandeert dat u over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Juridischkennisportaal in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Diensten gebruik te maken van de door u Geplaatste Content (en dat u daarover gedurende uw gebruik van de Diensten zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Website en de Voorwaarden beoogde wijze van de door u Geplaatste Content gebruik te maken.

7.5 U vrijwaart Juridischkennisportaal voor eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins, voor de door u op Juridischkennisportaal.nl geplaatste informatie en documenten.

8. De inhoud van door u Geplaatste Content
8.1 U gaat ermee akkoord dat uw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken gebruiksvoorwaarden en richtlijnen van Juridischkennisportaal, zoals vermeld op de website (en dat de inhoud van alle door u Geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

8.2 U gaat ermee akkoord dat u geen Content naar de Website zult uploaden of op de Website zult plaatsen waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten), tenzij u over een officiŽle licentie of officiŽle toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen en om Juridischkennisportaal de in lid 9.1 hierna bedoelde licentie te verlenen.

8.4 Juridischkennisportaal behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de door Gebruikers Geplaatste Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het uploaden van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beŽindigen.

8.5 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Website en de Diensten eventueel kunt worden blootgesteld aan door Gebruikers Geplaatste Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor u is. U gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en u doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover u (eventueel) met betrekking tot die door Gebruikers Geplaatste Content jegens Juridischkennisportaal beschikt.

9. Door u in licentie te geven rechten
9.1 Als u Content naar Juridischkennisportaal uploadt of op de Website plaatst, dan verleent u:

A. Juridischkennisportaal een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en de ondernemingsactiviteiten van Juridischkennisportaal, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook; alsmede
B. iedere gebruiker van de Website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Website toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Website en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan. 

10. Content van Juridischkennisportaal op de Website
10.1 Met uitzondering van de door Gebruikers Geplaatste Content behoort alle overige content op de Website in eigendom of krachtens licentie toe aan Juridischkennisportaal. Op deze Content van Juridischkennisportaal rusten auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten van Juridischkennisportaal dan wel haar licentiegevers. De in de Content van Juridischkennisportaal voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren.

10.2 De Content van Juridischkennisportaal mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Juridischkennisportaal dan wel haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geŽxploiteerd. Juridischkennisportaal behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot en op de Content van Juridischkennisportaal zijn verleend.

10.3 Aan de op Juridischkennisportaal.nl geplaatste content kunnen geen rechten worden ontleend. Juridischkennisportaal.nl is aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

10.4 Juridischkennisportaal.nl  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

11. Links vanaf Juridischkennisportaal
11.1 In de Diensten kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Juridischkennisportaal toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Juridischkennisportaal heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

11.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat Juridischkennisportaal niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat Juridischkennisportaal niet aansprakelijk is voor de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.4 Juridischkennisportaal raadt u aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door u bezochte website.

12. Het beŽindigen van uw relatie met Juridischkennisportaal
12.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door u of Juridischkennisportaal zoals hierna vermeld worden beŽindigd.

12.2 Indien u uw juridische overeenkomst met Juridischkennisportaal wilt beŽindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Juridischkennisportaal.

12.3 Het is Juridischkennisportaal te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met u te beŽindigen, indien:u een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat u niet voornemens of in staat bent om de Voorwaarden na te leven); Juridischkennisportaal daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Diensten aan u onrechtmatig is of wordt); Juridischkennisportaal ertoe overgaat om geen Diensten meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin u woonachtig bent of vanwaaruit u van de Diensten gebruikmaakt; en/of de verlening van de Diensten aan u door Juridischkennisportaal naar de mening van Juridischkennisportaal niet langer commercieel haalbaar is.

12.4 De beŽindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan u en Juridischkennisportaal hebben geprofiteerd, waaraan u en Juridischkennisportaal onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven. Het in lid 16.6 bepaalde blijft voor onbepaalde tijd op die rechten, verplichtingen en plichten van toepassing.

13. Uitsluiting van garanties
13.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als gebruiker te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

13.2 De Diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Juridischkennisportaal geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af.

13.3 Met name verklaart of garandeert Juridischkennisportaal jegens u niet dat:uw gebruik van de Diensten aan uw eisen zal voldoen; uw gebruik van de Diensten onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen; eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Diensten verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Diensten aan u verstrekte software zullen worden hersteld. 13.4 Op de Diensten zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
14.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Juridischkennisportaal voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Juridischkennisportaal.

14.2 Behoudens de algemene, in lid 15.1 hierboven neergelegde bepaling is Juridischkennisportaal niet jegens u aansprakelijk voor:de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van: het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Diensten verschijnen; veranderingen die Juridischkennisportaal eventueel in de Diensten aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Diensten (en/of bepaalde binnen de Diensten geboden opties); de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van de door Gebruikers Geplaatste Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Diensten aangehouden of verzonden communicatiegegevens; het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan Juridischkennisportaal heeft verstrekt; en/of het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw Juridischkennisportaal-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden. 

14.3 De in lid 14.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Juridischkennisportaal gelden ongeacht of Juridischkennisportaal van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

14.4 Aan de op Juridischkennisportaal.nl geplaatste content kunnen geen rechten worden ontleend. Juridischkennisportaal.nl is aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

14.5 Juridischkennisportaal.nl  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

15. Algemene juridische bepalingen
15.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Juridischkennisportaal en zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten.

15.2 U gaat ermee akkoord dat het Juridischkennisportaal is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen op de Website.

15.3 U gaat ermee akkoord dat, indien Juridischkennisportaal een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Juridischkennisportaal op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiŽle verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Juridischkennisportaal, en dat die rechten of (rechts)middelen Juridischkennisportaal nog steeds ter beschikking staan.

15.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

15.5 U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Juridischkennisportaal deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2 De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart