Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Verzoek tot schadevergoeding ex artikel 89 en/of 591a Sv

Indien een strafzaak eindigt zonder dat een straf of maatregel is opgelegd aan de verdachte en zonder dat artikel 9a Sr is toegepast, kan de gewezen verdachte in aanmerking komen voor schadevergoeding. In dit document leest u wanneer, door wie en waar een verzoek tot schadevergoeding kan worden ingediend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2010, door Beheerder,

Gronden van billijkheidDit document is beveiligd

De toekenning van schadevergoeding op grond van artikel 89 en 591a, lid 2, Sv heeft alleen plaats indien en voor zover daartoe, naar het oordeel van de rechter, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn. Het komt nog te vaak voor dat rechters deze grond misbruiken om het verzoek tot schadevergoeding af te wijzen. In dit document wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de jurisprudentie van het EHRM waaruit volgt dat, zeker bij een vrijspraak of sepot, op grond van de onschuldpresumptie, niet mag worden getwijfeld aan de schuldvraag en dat schadevergoedingsverzoeken niet op de eis naar gronden van billijkheid mogen worden afgewezen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2010, door Beheerder,

Schadeposten bij verzoek ex artikel 89 en 591a Sv

Welke schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer de strafzaak is geeindigd zonder straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan art 9 Sr, bij het indienen van een verzoekschrift ex artikel 89 en/of 591a Sv.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-01-2010, door Beheerder,

Ook schadevergoeding bij gegrondverklaring beklag of afwijzing vordering verlening TBSDit document is beveiligd

Ook schadevergoeding bij gegrondverklaring beklag of afwijzing vordering verlening TBS
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Forfaitaire bedragen LOVS bij art. 89 Sv (schadevergoeding vanwege voorarrest)

Wanneer een verdachte in voorarrest heeft gezeten, terwijl zijn strafzaak later eindigt zonder oplegging van een straf of maatregel heeft de gewezen verdachte krachtens artikel 89 Sv recht op schadevergoeding. De schadevergoeding wordt als volgt berekend. De onderstaande forfaitaire bedragen zijn van overeenkomstige toepassing op de procedure ex art. 15k Sr(schadevergoeding na afwijzing vordering herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling).
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Art. 591a Sv vergoeding reistijd/-kosten raadsman behandeling strafzaak

In het LOVS (27 mei 2005) is de volgende afspraak gemaakt in verband met de vergoeding reistijd/-kosten van de raadsman in verband met de behandeling van de strafzaak. ďDe declaraties van advocaten ten aanzien van reiskosten en reistijd gemaakt in het kader van de behandeling van strafzaken die zonder oplegging van straf of maatregel zijn geŽindigd, worden - tenzij deze onredelijk hoog voorkomen - integraal vergoed.Ē
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Sheets schadevergoeding in het strafrecht

Sheets schadevergoeding in het strafrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen hoger beroep of cassatie tegen beslissing 591 Sv

Ingevolge artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering staat tegen beschikkingen geen hoger beroep of beroep in cassatie open dan in de gevallen bij dat wetboek bepaald. Tegen een beslissing ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering is geen hoger beroep of cassatie opengesteld. Het verzoek tot vergoeding van de kosten voor de accountant is een verzoek ex artikel 591 van het Wetboek van Strafvordering.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart