Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Inverzekeringstelling

Ingevolge de artikelen 57 en 58 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) kan een verdachte in verzekering worden gesteld in geval van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Uitgelegd wordt aan welke voorwaarden voldaan moet zijn voor de inverzekeringstelling en welke termijnen er gelden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-12-2009, door Beheerder,

Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis bij jeugdigen

Het voorarrest bij minderjarigen verloopt op vrijwel dezelfde wijze als bij volwassenen. Een belangrijk verschil is dat de minderjarige al op het politiebureau bezoek mag ontvangen van zijn ouders. Bovendien moet toepassing van voorlopige hechtenis echt ultimum remedium zijn.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-12-2009, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gronden voor voorlopige hechtenis

Opsomming van de gronden voor toepassing van voorlopige hechtenis (art 67a Sv).
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-12-2009, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bewaring

Op grond van artikel 63 Sv. (Wetboek van Strafvordering) kan een rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie een bevel tot bewaring van de verdachte verlenen. De bewaring is het eerste onderdeel van de voorlopige hechtenis. Uitgelegd wordt wat de bewaring inhoudt, wanneer deze kan worden verleend, en voor hoe lang.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-12-2009, door Beheerder,

Procedure en termijnen voorarrest

Procedure en termijnen voorarrest - hoe lang kan een verdachte in voorarrest worden gehouden en wanneer wordt het voorarrest getoetst door een rechter?
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aandachtspunten bij rechtmatigheidstoets inverzekeringstellingDit document is beveiligd

Bij de rechtmatigheidstoets van de inverzekeringstelling bij de rechter-commissaris ex artikel 59a Sv zijn de volgende aspecten van belang met het oog op het voeren van verweer;
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Supersnelrecht als grond voor voorlopige hechtenis

Supersnelrecht als grond voor voorlopige hechtenis
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Menukaart supersnelrecht

Menukaart supersnelrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Voorlopige hechtenis – maar dan anders; Verkenning van alternatieven in het kader van schorsing en tenuitvoerlegging

Zowel de Europese Unie als de Raad van Europa doen voorstellen om de toepassing van voorlopige hechtenis terug te dringen en het gebruik van alternatieven te bevorderen. De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie dicht de voorlopige hechtenis en de hiervoor beschikbare alternatieven een belangrijke functie toe bij het geven van een directe reactie op strafbare feiten. Deze beide ontwikkelingen vragen om een verkenning naar mogelijkheden om de doelen van de voorlopige hechtenis te bereiken door middel van het ruimer toepassen van alternatieven daarvoor. De Raad denkt daarbij aan vormen van vrijheidsbeperking als alternatief voor insluiting en aan vormen van vrijheidsbeneming die minder ver gaan dan de 24-uurs-insluiting in het huis van bewaring. Vrijheidsbeperking wordt toegepast in het kader van schorsing van de voorlopige hechtenis, direct bij het opleggen of in een later stadium, onder algemene, en daarnaast bijzondere voorwaarden. De verdachte kan dan onder toezicht van de reclassering worden gesteld en er kan hulpverlening op gang komen. In dit advies gaat de Raad in op de volgende vragen:  welke alternatieven zijn er voor de voorlopige hechtenis?  hoe kunnen deze alternatieven bijdragen aan het ingezette beleid voor een slagvaardiger strafrechtstoepassing en gelijktijdig de voorlopige hechtenis terugbrengen tot het strikt noodzakelijke? De Raad ziet volop ruimte voor het uitbreiden van deze praktijk met voorwaarden die nog weinig worden toegepast: elektronisch toezicht, meldplicht en borg(som). Daarnaast is nachtdetentie een vorm van tenuitvoerlegging die een krachtige stimulans verdient omdat deze de verdachte de gelegenheid biedt zijn (legale!) activiteiten zoals school en werk voort te zetten. Het zijn vooral organisatorische problemen die een ruimere toepassing van schorsingsvoorwaarden in de weg staan. Er kan worden gestreefd naar meer en snellere inzet van de reclassering in de fase van inbewaringstelling; meer en tijdiger beschikbaarheid van hulpverlenings- en opvangmogelijkheden. Waar toepassing achterwege blijft wegens het ontbreken van standaarden (bijvoorbeeld de borgsom naar draagkracht) of een soepele praktijk (meldplicht, elektronisch toezicht), kunnen deze ontwikkeld worden. Langs de weg van wetgeving kunnen alternatieven voor voorlopige hechtenis worden bevorderd door  het uitgangspunt ‘schorsen tenzij’ (art. 493 lid 1 Wetboek van Strafvordering) niet alleen in het jeugd- maar ook in het volwassenenstrafrecht te laten gelden;  mogelijke alternatieven in de wet te noemen, zoals dat ook gebeurt bij de voorwaardelijke veroordeling (Wetsvoorstel voorwaardelijke veroordeling, aanpassing art. 14c Wetboek van Strafrecht).
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geld overmaken naar gedetineerde in gevangenis of huis van bewaring (PI)

Geld overmaken naar gedetineerde in gevangenis of huis van bewaring (PI)
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-07-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Raad voor de Rechtspraak adviseert negatief over uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

Raad voor de Rechtspraak adviseert negatief over uitbreiding gronden voorlopige hechtenis
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-08-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Strafrechtadvocaten: psychologische marteling justitie

Uitzending Een vandaag. Justitie doet aan psychologische marteling door verdachten vaker en voor steeds lichtere vergrijpen ‘in alle beperkingen’ vast te zetten. Dat stelt advocaat Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten in EenVandaag: “Langdurig eenzame opsluiting valt volledig onder het begrip psychisch martelen. Als je iemand maar lang genoeg in eenzame opsluiting houdt, dan zijn mensen bereid alles te ondertekenen en te verklaren.”
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-05-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verlenging inverzekeringstelling alleen bij uitzondering

Verlenging van de inverzekeringstelling met drie dagen ligt – als uitzondering op de hoofdregel – vooral in de rede in gevallen waarin het opsporingsonderzoek niet binnen drie dagen kan worden voltooid, terwijl (nog) geen voldoende grond bestaat voor het vorderen en geven van een bevel tot bewaring.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-10-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aansluitende inverzekeringstelling

Aansluitende inverzekeringstelling
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-10-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Termijn ophouden voor verhoor echt voor verhoor gebruiken

De HOvJ kan een verdachte die voor hem wordt geleid, na hem te hebben gehoord, direct in verzekering stellen, 57 Sv. Dit zal, blijkens onze informatie, in de praktijk niet vaak voorkomen. Het ligt het meest voor de hand dat de HOvJ besluit om de verdachte eerst op te houden voor onderzoek om hem daarna alsnog in verzekering te stellen, 61 Sv. In dit geval moet de verdachte tijdens de termijn voor het ophouden voor onderzoek, naast het verhoor voor de inverzekeringstelling, worden gehoord, 61 Sv. Dit is imperatief voorgeschreven en de duur van het ophouden voor onderzoek is hierbij niet van belang. Het is zelfs verstandig en niet in strijd met Strafvordering om de tijd voor het ophouden voor onderzoek zoveel mogelijk te benutten en vervolgens de verdachte binnen deze termijn in verzekering te stellen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-10-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart