Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Overwegingen nemo tenetur en onschuldspresumptie

Het uitoefenen van de verdedigingsrechten wordt allereerst beheerst door het nemo tenetur-beginsel dat vooral betrekking heeft op de positie van de verdachte en er in de kern op neerkomt dat de verdachte in beginsel niet gedwongen kan worden om aan het strafrechtelijk onderzoek of zijn veroordeling mee te werken. Daarnaast is er de presumptie van onschuld die inhoudt dat degene die strafrechtelijk wordt vervolgd, door de vervolgende en rechtsprekende instanties voor onschuldig wordt gehouden, totdat - buiten redelijke twijfel - in rechte zijn schuld is komen vast te staan.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-12-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beroep schending gelijkheidsbeginsel en willekeur slechts zelden succesvol

Beroep schending gelijkheidsbeginsel slechts zelden succesvol
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-02-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beginselen goede procesorde in het strafrecht

Beginselen goede procesorde in het strafrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-06-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verbod van willekeur in het strafrecht

Buiten de in de wet geregelde gevallen is voor niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging van een verdachte slechts plaats in uitzonderlijke situaties. Zo’n geval doet zich voor als de overheid bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet heeft mogen handelen zoals zij heeft gedaan. Uit het door de Hoge Raad gehanteerde toetsingskader volgt onder meer dat er sprake kan zijn van strijd met het verbod op willekeur wanneer ‘geen redelijk lid van het openbaar ministerie heeft kunnen oordelen dat met (voortzetting van) de vervolging enig door strafrechtelijke handhaving beschermd belang gediend kan zijn (Vgl. HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109 en meer recent HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:15, NJ 2014/122).
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-09-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

schending van het gelijkheidsbeginsel en het handelen in strijd met het verbod op willekeur

schending van het gelijkheidsbeginsel en het handelen in strijd met het verbod op willekeur. Dat het Hof dit verweer heeft verworpen op gronden die de verwerping kunnen dragen, moge (ook) genoegzaam volgen zowel uit Corstens/Borgers, het Nederlands strafprocesrecht, Kluwer (2011), 7e druk, p. 47-49, als uit de volgende jurisprudentie: HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:286; HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:290 (Middel I, HR 81 RO); HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:947, NJ 2014/145 m.nt. Schalken; HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4280, NJ 2013/109 m.nt. Schalken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-12-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart